« Najít podobné dokumenty

Obec Holasice - Obecně závazná vyhláška obce Holasice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holasice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
Příloha č.1 k OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému,shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Registrační formulář stanoviště (uvést ulici a č.p.) ze dne
<br> ID stanoviště (vyplňuje obec):
<br> Jméno zástupce domácnosti:
<br> Ulice a číslo popisné:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> Účastník systému daného stanoviště souhlasí s tím,že:
<br> a) obec uchová jeho osobní údaje a rovněž souhlasí se způsobem ochrany osobních údajů <,>
<br> b) kontaktní osoba jeho jménem vyplní registrační formulář,který je závazný pro všechny účastníky systému daného stanoviště <,>
<br> c) zapůjčené nádoby budou užívány v souladu s jejich účelem,kterému obvykle slouží,tedy ke sběru tříděného odpadu (žlutá nádoba — plasty,modrá nádoba — papír,hnědá nádoba — bio odpad) <,>
<br> d) o zapůjčené nádoby se bude starat s péčí řádného hospodáře,tzn.maximální možnou měrou zamezí možnosti jejich krádeže,poškození nebo zničení <,>
<br> e) nepřenechá nádoby k užíváníjiným osobám bez souhlasu obce.Nádoby smějí být využíványjen na adrese stanoviště,které je uvedeno výše a které se nachází v katastrálním území Holasice <.>
<br> f) nebude—li plnit závazky plynoucí z tohoto registračního formuláře (minimálně 3x ročně obsloužená každá zapůjčená nádoba),mu bude v daném roce odepřen nárok na uplatnění úlevy na poplatku a obec je oprávněna požadovat vrácení zapůjčených nádob <,>
<br> g) po uplynutí 72 měsíční lhůty od podpisu tohoto registračního formuláře přecházejívlastnická práva a povinnosti související s nádobami na zástupce domácnosti <.>
<br> Účastník svstému daného stanoviště čestně prohlašuje,že:
<br> a) níže uvedené údaje jsou zcela úplné a pravdivé,b) na obecní úřad nebo prostřednictvím kontaktní osoby nahlásí každou změnu údajů nejpozději do 30 dnů ode dne,kdy ke změně dojde <.>
<br> Výše uvedené body účastník systému daného stanoviště stvrzuje podpisem <.>
<br> Příloha č.1 k OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému,shromažďování,sběr...
zde ke stažení
OBEC HOLASICE Zastupitelstvo obce Holasice Obecně závazná vyhláška obce Holasice č.112019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Holasice se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č.7a/12/2019.<.>.usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a vsouladu s š 10
<br> písm <.>
<br> d)
<br> v
<br> a s 84 odst.2 písm.h) zákona o.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> č|.1 Úvodní ustanovení Obec Holasice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad Holasice.1
<br> č|.2 Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášené v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> čl <.>,3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději...

Načteno

edesky.cz/d/3472575

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holasice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz