« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Litice Spádná - úprava parkování a komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-006692.pdf 209,00 kB

Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 4,Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ MMP/006692/16/LOS
MMP/044130/16
XXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
loskot@plzen.eu
6iybfxn
<br> Plzeň,dne: 23.2.2016
<br> Vypraveno dne:
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,306 32 Plzeň 3 <,>
které zastupuje ÚMO Plzeň 6 - Litice,IČO 00075370,Klatovská č.p.96/243,Plzeň - Litice,Litice <,>
321 00 Plzeň 21
(dále jen "žadatel") podalo dne 11.1.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Litice Spádná - úprava parkování a komunikace
na pozemcích parc.č.1925/1,1925/3,1972/3,1972/4 v katastrálním území Litice u Plzně.Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
Stavba obsahuje:
Jedná se o úpravu:
stávající místní komunikace IV.třídy (ulice Spádná,číslo komunikace D 7714,o délce
úseku 173,7 m) délce 123 m <,>
vstupů (u vchodových dveří bytových domů)
vjezdů (u vrat garáží umístěných v 1.NP bytových domů na pozemcích st.p.1495,1494
k.ú.Litice u Plzně <.>
-
<br> Nově budou umístěna parkovací stání.Po provedení úpravy komunikace bude výsledný počet
parkovacích stání 26 <.>
<br> -
<br> Jako součást úprav bude osazení nových uličních vpustí,které budou napojeny stávajícími
přípojkami na kanalizační řad <.>
<br> -
<br> Budou upraveny plochy pro umístění kontejnerů komunálního odpadu
<br> -
<br> Bude provedeno nové zemní vedení kabelu veřejného osvětlení s osazením nových bezpaticových
stožárů veřejného osvětlení o výšce 6 m bez výložníku <.>
<br> -
<br> V souvislosti s úpravou ploch bude prováděny i vegetační úpravy spojené se zatravněním <.>
<br> Umístění stavby:
Úprava komunikace bude začínat na severní straně (na pozemku parc.č.1925/1 k.ú.Litice
u Plzně) u garáže na pozemku parc.č.1499/2 k.ú.Litice u Plzně a na jižní straně na pozemku
parc.č.1925/3 k.ú.Litice u Plzně poblíž stávajícího parkoviště <.>
-
<br> Parkovací stání budou situována při východním okraji vozovky na pozemcích parc.č.1925/1 <,>
1972/4,1925/3 k.ú.Litice u Plzně v počtu 26 míst <.>
<br> -
<br> Plochy pro umístění kontejnerů komunálního odpadu budou zvětšeny a z toho:
plocha nacházející se poblíž stávající garáže na pozemku parc.č.1499/2 k.ú.Litice
u Plzně bude o rozměrech 4,0 x 2,5 m a bude umístěna na rozhraní pozemků parc.č <.>
1925/1 a parc.č.1972/4 k.ú.Litice u Plzně <,>
plocha poblíž rohu bytového domu na pozemku st.p.1497/1 k.ú.Litice u Plzně bude
umístěna na pozemku parc.č.1925/3 k.ú.Litice u Plzně <.>
<br> Č.j.MMP/044130/16
<br> -
<br> str.2
<br> Veřejné osvětlení bude mít novou trasu kabelového vedení i nové umístění sloupů veřejného
osvětlení.Budou jimi dotčeny pozemky parc.č.1925/1,1972/3 k.ú.Litice u Plzně <.>
<br> Prostorové řešení stavby:
Komunikace
Úprava stávající komunikace bude řešena v délce 123 m,kdy základní minimální šíře
dopravního prostoru obytné zóny bude 3,5 m <.>
V oblouku v jižní části směrem do ulice K Ovčínu u bytového domu na pozemku st.p <.>
1497/1 k.ú.Litice bude dopravní prostor rozšířen,aby bylo možné vyhnutí dvou
protijedoucích osobních vozidel,až na 4,53 m <.>
Povrch pojízdné části komunikace bude z asfaltového betonu (celková konstrukce bude
o tl.460 mm).Povrch plochy určené pro pěší bude z betonové dlažby (celková
konstrukce bude o tl.250 mm) <.>
-
<br> Parkovací stání
Ze 26 parkovacích stání budou 2 parkovací stání vyhrazena vozidlům přepravujícím
osoby těžce tělesně postižené,což znamená,že budou o šíři parkovacího stání 3,5 m <.>
Parkovací stání budou řešena jako šikmá pod úhlem 45°o minimální šíři 2,5 m a o délce
v kolmém směru na hranu vozovky dopravního prostoru 4,3 m.U parkovacích stání
v krajních místech bude na šíři zvětšeno o 0,25 m (t.j.na šíři 2,75 m) <.>
Povrch plochy pro parkovací stání bude betonové dlažby (celková konstrukce bude
o tl.460 mm) <.>
<br> -
<br> Plochy pro umístění kontejnerů komunálního odpadu
Plochy pro umístění kontejnerů komunálního odpadu budou upraveny s povrchovou
úpravou z betonové dlažby tl.6 cm <.>
<br> -
<br> Obrubníky
Obrubníky budou betonové s přídlažbou uloženou do betonu.Běžná výška obrubníků
bude 10 cm.Na vjezdu do obytné zóny bude obrubník snížen na 2 cm.U bezbariérového
snížení v napojení ploch pro pěší,event.chodníků,bude výška 2 cm <.>
Plochy pro pěší budou ukončeny "parkovými" obrubníky uloženými do betonu.Běžná
výška obrubníků bude u vzdálenějšího okraje od jízdního pásu 6 cm (vodící linie pro
nevidomé).Výška obrubníků bude v koncích úpravy navazovat na okolní terén a vozovky
s výškovým náběhem 1 m <.>
<br> -
<br> Odvodnění
Součástí úprav bude osazení nových uličních vpustí,které budou napojeny stávajícími
přípojkami na kanalizační řad.Vpusti budou použity nové betonové s kompozitovou
mříží a litinovým rámem,s pachovým uzávěrem a zvětšeným kalovým prostorem <.>
<br> -
<br> Veřejné osvětlení
Pět stávajících svítidel včetně stožárů a výložníků bude demontováno.Do země bude
uložen nový propojovací kabel zaústěný:
na jedné straně do stávající s...

Načteno

edesky.cz/d/347064

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz