« Najít podobné dokumenty

Obec Potůčky - Veřejná vyhláška - MZe ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potůčky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3547-001.pdf
cassul ÚŘAD sotůčkv
<br> Potůčky č.p.58 PSČ 362 33
<br> Došlo
<br> 1.či '12— 21319
<br> Č.j.:
<br> 477 eff/%!,r./ “censu iPox—bel.<.> ?.v v ' zp.ac% 3“ 5 i %šnlsterstvo zemedelstw
<br> n“.zn“ Salameh—_- *saamr ' „,<,>,„ SHS wi Š ' “57,Š * W/Odhčr hospodarske upravya ochrany lesu
<br> 63920I2019-MZE-15212
<br> Spisová značka.: 14LH22476/2019—16212 Č.j.: sve llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 0003231183233 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bily©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle š 51.3 lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně:
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918/2019—MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8...

Načteno

edesky.cz/d/3470581

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potůčky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz