« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Opatření obecné povahy-lesy-změna.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy-lesy-změna.pdf
q,? „m <.>,-„p ff fa za:—az
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 6392012019-MZE-16212
<br> Spisová značka 14LH2247612019-16212 IIIIIIIIIIIIII Nl" ""I'm "„I“ || " mllllll Č.j.: 6392012019-MZE-16212 0003231483275
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bin©mze.cz ID DS: yphaaxS
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů.věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně: | <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno.na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].18918i201 9-lVlZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.j.41508i2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zmenou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke...

Načteno

edesky.cz/d/3468330

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz