« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
U 5 10 15 20 ZS'n
<br> | | 1 ! IllllllllřllllJlEllllll
<br> M 1:500
<br> ově stanovené DZ Nově stanovené DZ
<br> „ „ "1".MH Projekt spol.s r.o.<< SMĚR l/6 - í|/606 - SMĚR CHEB >> Ing.Martin Haueísen
<br> Projekční a inženýrská kancelář autorizovaná v oboru dopravních staveb
<br> TECHNICKÝ POPIS A POSTUP PRACÍ společnésídlo.Beze|m€rm1424'9,0ŽE 350020181! spoiečna kancelář Sládkova 15951 QE 350 0: Cheb
<br>,MH Projekt spol s 'o | nfo: 06155618 \ iDDí' dddmuq Záměrem stavebníka je doplněné nového svislého dopravního značení zamezujiciho vjezd na stávající účelové komunikace vobci Pomezí nad Ohří.UK jsou kameramanem ICO:—563432" 'DDS umím
<br> napojeny na silnici 10606.Bude na dvou místech osazeno SDZ B1+E13 (Mimo dopravní obsluhu) viz.situace.Sto Vba :: místo stavby
<br> SDZ zákaz vjezdu v Pomezí nad Ohří
<br> Silnice lí/BUG,Pomezí nad Ohří,Karlovarský kraj
<br> Zhotovitel provede před realizaci podpěr SDZ ověření výskytu inženýrských sítí v zájmovém území.V případě existence inženýrských sítí nechá tyto lS vytyčit správcem sítě.Veškeré práce vochranných pásmech lS budou probíhat dle pokynů a požadavků jednotlivých správců IS a dle ČSN 76 5005.základová patka podpěry nesmí zasahovat do ochranného pásma podzemních IS <.>
<br> Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení které A ? ' A 3 svou konstrukcí provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce.Stroje lze užívat jen kúčelu,pro který jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními,které jsou dány výrobcem a technickými normami <.>
<br> Postup stavebních prací: - Budou provedeny výkopy pro patky jednotlivých SDZ.- Budou provedeny patky SDZ.- Bude provedeno osazení SDZ.- Bude provedeno uvedení stávajících povrchů do původního stavu <.>
<br> : ] Sto vebník
<br> NŘÚ/ Obec Pomezí nad Ohří
<br> IČO: 00572730 Pomezí nad Ohří č.p.18,CZE- 350 02 Cheb
<br> Zodpovědný projektant: Při realiza...

Načteno

edesky.cz/d/3467162

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz