« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 1253/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1253/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora
<br> č.4/2019 <,>
<br>
o místním poplatku z pobytu
<br>
<br> Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č.195/19 usneslo
<br> vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a
<br> v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> (1) Město Kutná Hora touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je městský úřad.Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti <.>
<br>
<br> Článek 2
<br> Poplatník a plátce poplatku
<br>
<br> (1) Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba,která v obci není přihlášená <.>
<br> (2) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen plátce).Plátce je povinen vybrat
<br> poplatek od poplatníka <.>
<br> (3) Pro účely poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje:
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
<br> b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o
<br> azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
<br> 1.kterému byl povolen pobyt
<br> 2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
<br> 3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
<br> podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona
<br> o dočasné ochraně cizinců,nebo
<br> 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
<br> ochrany cizinců <.>
<br>
<br> Článek 3
<br> Předmět poplatku
<br>
<br> (1) Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích
<br> kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu <.>
<br>
<br> (2) Předmětem poplatku není poby...

Načteno

edesky.cz/d/3463146

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz