« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - OZV č. 3 - 2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 3 - 2019.pdf
Městys Čestice Zastupitelstvo městyse Čestice Obecně závazná vyhláška městyse Čestice č.3/2019,o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo městyse Čestice se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č.9 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení (1) Městys Čestice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek") <.>
<br> (2) Správcem poplatku je úřad městyse Čestice.1
<br> čl.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na zákiadě zákona omezována osobní svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášena (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.“
<br> 15 15 odst.1 zákona o místních poplatcích ' 5 3a zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 3 zákona o místních poplatcích
<br> " 5 3f zákona o místních poplatcích
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1)
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> V ohlášení plátce uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u posk...

Načteno

edesky.cz/d/3460489

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz