« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - OZV č. 1-2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1-2019.pdf
Městys Čestice Zastupitelstvo městyse Čestice Obecně závazná vyhláška městyse Čestice &.112019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo městyse Čestice se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č.7,usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Městys Čestice touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad městyse Čestice.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů pIatí1:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou kindividuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídajicí poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodínném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.2
<br> l Š 10b odst.1 zákona o místních poplatcích * 5 10b odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> (4)
<br> (5)
<br> (6)
<br> (7)
<br> (1)
<br> (2)
<br> čl.3 ...

Načteno

edesky.cz/d/3460487

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz