« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Obecní úřad “**-znak Horní Slivno DOŠÍD ka & n dne 1 [] -|2- 2019 žula.; Č-l- manža—7 Počellistú,'přiloh
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 5392012019-MZE-15212
<br> lllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll Č.j.: 6392012019-MZE-16212 \
<br> 0012132348336 Vyřizuje: lng.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bin©mze.cz ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5-49 odst.2 písm.e) zákona č.28911995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500i2004 Sb <.>,správní řád! ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád").vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterym se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.18918I201Q-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně: | <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918ř2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> ||| <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.].4150812019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství...

Načteno

edesky.cz/d/3460287

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz