« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - SPÚ - oznámení BPEJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Cheb
Evropská 1605/8,350 02 Cheb
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 497410/2019
Spisová značka: SP14538/2019-529201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.sramek1@spucr.cz
<br> Datum: 10.12.2019
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Cheb,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),v souladu s § 5 odst.4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k
veřejnému nahlédnutí
<br>
od 13.12.2019 do 12.1.2020
<br> na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj,Pobočce Cheb a na
Obecním úřadě v Pomezí nad Ohří,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 12.1.2020
případné připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Cheb po vyhodnocení došlých vyjádření provede
aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Cheb žádá tímto Obecní úřad v Pomezí nad Ohří,o
zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů.Zároveň žádáme...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz