« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
>,'i' 1%? "Š TA' » _.<.> _.<.>.<.> htf,"n'čgAgt,_ __.<.> Ílř'tl.__
<br> i — 33:0 10,i;,"io—( cf * Cui.0.2.31! 597/1013
<br> \_'u'ty|.„": _
<br> & “i“.<.> '.'.n'-
<br>.<.> co—u
<br> %TBQPSTQ.<.> „ <.>
<br> a.<.> *.<.>
<br>.-\v.—-_.<.> \-\|\A'AŠ
<br> \\s-y—.-.<.>.—
<br> va?—
<br> Mínísterstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 6392012019—MZE-1B212
<br> Spím “ča“ 14LHZZ476/2019'16212 illiiiiii Mili"HUN||U|iiiiliilillili 23483276
<br> Č.j.: 63920/2019-MZE-16212
<br> 0003 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bi|y©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně:
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019—MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918/2019—MZE-16212 ze dne 3....

Načteno

edesky.cz/d/3459040

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz