« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/042/2019 a jeho podmínkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/042/2019 a jeho podmínkách
931 OISPB/201 9-SPBM Čj.: UZSVMISPB/8216/2019-SPBM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Čechy,odbor Odloučené pracoviště Příbram,nám.T.G.Masaryka 145,261 01 Příbram
<br> Oznámení o výbgovémĚení 5 aukci čís.SPB/04212019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Nalžovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 10.prosince 2019
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek") <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br>.pozemek parcela č.1134,ostatní plocha,zeleň o výměře 2448 m2
<br> v katastrálním území Nalžovice a obci Nalžovice,vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Příbram a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Předmětem prodeje je cca 180 metrů dlouhý pás pozemku,který je dle sdělení obce Nalžovice součástí lokálního biocentra,tedy krajinné zeleně <.>
<br> lIl.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,pozemek je volně přístupný <.>
<br> lV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 81.000 Kč (slovy: osmdesát jedna tisíc korun českých).V.Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
<br> 1.Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami <.>
<br> 2.Aukce proběhne formou podávání nabídek,jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabidka kupní ceny v listinné podobě dosažená ve VŘ.Minimá...

Načteno

edesky.cz/d/3458919

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz