« Najít podobné dokumenty

Obec Merklín (Karlovy Vary) - OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Merklín (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OBEC MERKLÍN
ZASTUPITELSTVO OBCE MERKLÍN
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MERKLÍN č.2/2019
o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Merklín se na svém zasedání dne 5.12.2019 usnesením č.16/6/19.usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdější ch předpisů,a v souladu s § 10 písm.D) a § 84 odst.2 písm.H) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Merklín touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Merklín.1
<br> Čl.2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě do 15ti dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
1 § 15 odst 1 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o místních poplatcích“)
X § X odst.X zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podn...

Načteno

edesky.cz/d/3456628


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Merklín (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz