« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Obecně závazná vyhláška obce Bečváry č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Vyhláška o poplatku za psa.doc.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 115.19 kB
OBEC Bečváry
<br> Zastupitelstvo obce Bečváry
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bečváry č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bečváry se na svém zasedání dne 26.11.2019 usnesením
<br> č.138/13/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10
<br> písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bečváry touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
<br> dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
<br> tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
<br> (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
<br> jednat v poplatkových věcech <,>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> b)...

Načteno

edesky.cz/d/3452364


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz