« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Obecně závazná vyhláška obce Bečváry č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Vyhláška o poplatku za likvidaci odpadu.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 171.72 kB
1
<br>
<br> OBEC Bečváry
Zastupitelstvo obce Bečváry
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bečváry č.1/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bečváry se na svém zasedání dne 26.11.2019 usnesením č <.>
<br> 138/13/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bečváry touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši
<br> odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
<br> jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
<br> žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce <.>
<br> Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku
<br> oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek
<br> platí.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinn...

Načteno

edesky.cz/d/3452361

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz