« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Návrh na rozpočet obce Horušice rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh na rozpočet obce Horušice rok 2020
N6vrh na rozpo6et obce HoruSice rok 2O2O
<br> Rozpo6tov6 pirimy
Rozpodtov6 vidaje
Saldo
<br> Financovini MD-D
<br> Financov6ni rozpo6tu
<br> stav ri6tu k 30.11.2019
<br> Rozpo6et obce pro rok2020je vyrovnanf
<br> starosta obce
VlastimilSaleny
<br> Vyveseno: 4.42.\Oa (
Sejmuto:
<br> 3.918.724,00 K6
8.645.751,00 K6
5.470.760,00 K6
<br> 5.470.760 <.>,00 K6
<br> 7.222.670,58K8
<br> OBEC r*ORUSrcE
c.p.z3
<br> 28579 Horu5ice
<br>
<br> Vrfdaie
<br> silnice - opravy a udrZovini
neinv.pilsp.na dopravni obsluZnost
pitni voda
odvid6ni a 6i5t6ni odpad.vod-sluiby
<br> - materiSl
- el.energie
<br> 6i5t6ni koupatiit6 - odm6ny
_ pohonn6 hmoty
- opravy a udrZov6n[
<br> po5ta Partner - odmEny
zdravotni pojistEni
soci6tni poji5t6ni
<br> el.energie
telefon
knihovna - odmdny
kronika - odm6ny
rozhlas - opravy a udriovdni
v6cne dary
poho5t6ni,kulturni akce
ost.sf uZby - doprava (ZAJEZDYI
dar nemocnici CSslav,MUDr.Van6urov6
vei.osv6tlen[ - el.energie
<br> - ost.sluZby
- ldr2ba
<br> fzemni rozvoj - neinv.transf6r svazku obci CERTOVKA
ostatni i nv.transfery- vodovod
svoz nebezpedn6ho odpadu
svoz TKO
pri6e o rrzhled obce a vei.zelefi - odm6ny
<br> sociiilni pooji5t6ni
zdravotni pojiSt6ni
<br> - materirit (n6hr.dity)
- poh.hmoty
- fdrZba
- sekadka
<br> - sb6r zelen6ho odpadu
ochrana obyvatelstva - pO
m Istn i zastu pitelstvo_
<br> =llI,lJJi,"rnn
- cestovn6
<br> mistni spr6va - odmEny
odm6ny
<br> - soc.pojistn6
- zdrav.pojistn6
- drobnf hmotnf dtohodobf majetek
- tisk (Sb.zikoni,plirudky)
- n6kup mat.(kanc.poti.)
- ptyn
- el.energie
- po5tovn6
- sluZby telekomunikaci
- ikoteni
-zprac data sluZbysouvs infa kom
<br> - obderctveni
- opravy a udrZov5ni
- ostatni sluZby
- konzulta6nl,poradensk6 a privni sluZby
- cestovn6
<br> fdrZba nemovitosti OU
spftitka 6v6ru
f roky vlastni /posk.tiv6r/
sluZby pen6Znich ristav0
<br> rozpodet
10 000
20 000
<br> 2 830 000
400 000
<br> 2 000
12 000
10 000
3 000
3 000
<br> 180000
15000
40000
4000
1000
<br> 3 000
8 000
5 000
<br> 1s 000
l5 000
<br> 0
4 000
<br> 70 ...

Načteno

edesky.cz/d/3450714

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz