« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí doatce z rozpočtu (Služby Leskovec n. M. s. r. o.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
VEREJNOPRAVNI SMLOUVA
o poskytnuti dotace z rozpoitu
<br> OBEC TESKOVEC NAD MORAVICI
se sidlem: Leskovec nad Moravicf 42,793 68 poSta Dvorce
zastou XXXX : XXXX XXX Hovadikovou,m istosta rostou obce
le:XXXXXXXX
<br> bankovni spojen i: 552977 t/ 0!00
(diile jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> SLUZBY LESKOVEC n.M.s.r.o <.>
se sidlem/bytem: Leskovec nad Moravi c( 42,793 6g poita Dvorce
zastoupena: Bediichem Butdkem,jednatelem
lC:0261134t
ba n kovn i spoj en i: 107 -6647 23027 7 / 0!0O
<br> (dil le XXX,<,> piijemce")
<br> t <.>
<br> Uvodni ustanoveni
1.Tato smlouva je veiejnoprdvni smlouvou dle ustanoveni 5 1Oa zdkona i.250/2OOO Sb.<,>
o rozpodtov'ich pravidlech ilzemnich rozpodtO,v platn6m zn6ni <.>
<br> 2.Zfvazkovf vztah z t6to smlouvy vznikd dle ustanoveni 5 dle 5159 a ndsl.z5kona i.5oo/2004 Sb <.>,sprdvni
i6d,v platn6m zn6n[ <.>
<br> 3.Dotace je ve smyslu zdkona i.320/2OOt Sb <.>,o finandni kontrole ve veiejne sprdv6 a o zm6n6
n6kterfch zdkon0 (ziikon o finandnf kontrole),v platn6m zn6ni,veiejnou finandni podporou a vztahuji
se na ni v5echna ustanoveni tohoto zdkona <.>
<br> 4.Neoprdvn6n6 pouZiti dotace na jin'i neZ sjednanyi fdel nebo zadrZeni prostiedk0 patiicich
poskytovateli je poruSenim rozpodtov6 kdznd dle ustanoveni E 22 z6kona (.250/2000 Sb.<,>
o rozpodtovrich pravidlech 0zemnich rozpodt0,v platndm zndni <.>
<br> 5.Piijemce souhlasi se zveiejndnim sveho ndzvu,jm6na,adresy,dotadniho titulu a v1i5e poskytnut6
dotace <.>
<br> il <.>
Pied rn6t poskytnut6 dotace
<br> 1.Poskytovatel uzavlrd s piijemcem tuto smlouvu o poskytnutf dotace ve vriSi 132.000,- Ki,(slovy
jednostotiicetdvatisic korun desklich) z rozpodtu poskytovatele.0del poskytnut6 dotace,druh a
rozsah uZiti dotace je uveden v dl.lll.t6to smlouvy <.>
<br> ilt <.>
Druh a (del poskytnut6 dotace
<br> t.Udelem dotace je (hrada bdZnfch vfdaj0 spojenrich s vridaji na niie uvedenli projekt <.>
<br> 2.Doba,v niZ md brit stanoven6ho ddelu dosaZeno do 31.12.201,6
<br> 3.Ndzev projektu,<,> 8.j.4 PB - PCB a 4 pB Le...
bez názvu
VEREJNOPRAVNI SMLOUVA
o poskytnuti dotace z rozpoitu
<br> OBEC TESKOVEC NAD MORAVICI
se sidlem: Leskovec nad Moravicf 42,793 68 poSta Dvorce
zastou XXXX : XXXX XXX Hovadikovou,m istosta rostou obce
le:XXXXXXXX
<br> bankovni spojen i: 552977 t/ 0!00
(diile jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> SLUZBY LESKOVEC n.M.s.r.o <.>
se sidlem/bytem: Leskovec nad Moravi c( 42,793 6g poita Dvorce
zastoupena: Bediichem Butdkem,jednatelem
lC:0261134t
ba n kovn i spoj en i: 107 -6647 23027 7 / 0!0O
<br> (dil le XXX,<,> piijemce")
<br> t <.>
<br> Uvodni ustanoveni
1.Tato smlouva je veiejnoprdvni smlouvou dle ustanoveni 5 1Oa zdkona i.250/2OOO Sb.<,>
o rozpodtov'ich pravidlech ilzemnich rozpodtO,v platn6m zn6ni <.>
<br> 2.Zfvazkovf vztah z t6to smlouvy vznikd dle ustanoveni 5 dle 5159 a ndsl.z5kona i.5oo/2004 Sb <.>,sprdvni
i6d,v platn6m zn6n[ <.>
<br> 3.Dotace je ve smyslu zdkona i.320/2OOt Sb <.>,o finandni kontrole ve veiejne sprdv6 a o zm6n6
n6kterfch zdkon0 (ziikon o finandnf kontrole),v platn6m zn6ni,veiejnou finandni podporou a vztahuji
se na ni v5echna ustanoveni tohoto zdkona <.>
<br> 4.Neoprdvn6n6 pouZiti dotace na jin'i neZ sjednanyi fdel nebo zadrZeni prostiedk0 patiicich
poskytovateli je poruSenim rozpodtov6 kdznd dle ustanoveni E 22 z6kona (.250/2000 Sb.<,>
o rozpodtovrich pravidlech 0zemnich rozpodt0,v platndm zndni <.>
<br> 5.Piijemce souhlasi se zveiejndnim sveho ndzvu,jm6na,adresy,dotadniho titulu a v1i5e poskytnut6
dotace <.>
<br> il <.>
Pied rn6t poskytnut6 dotace
<br> 1.Poskytovatel uzavlrd s piijemcem tuto smlouvu o poskytnutf dotace ve vriSi 132.000,- Ki,(slovy
jednostotiicetdvatisic korun desklich) z rozpodtu poskytovatele.0del poskytnut6 dotace,druh a
rozsah uZiti dotace je uveden v dl.lll.t6to smlouvy <.>
<br> ilt <.>
Druh a (del poskytnut6 dotace
<br> t.Udelem dotace je (hrada bdZnfch vfdaj0 spojenrich s vridaji na niie uvedenli projekt <.>
<br> 2.Doba,v niZ md brit stanoven6ho ddelu dosaZeno do 31.12.201,6
<br> 3.Ndzev projektu,<,> 8.j.4 PB - PCB a 4 pB Le...

Načteno

edesky.cz/d/3449216

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz