« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2649 - verejna_vyhlaska.pdf [0,27 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
<br> U 1020/01,U 1217/01,U 1237/01,U 1287/01
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hl <.>
m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01,U 1217/01,U 1237/01,U
1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.28/29,28/30 a 28/34 ze dne 15.6.2017 a č.29/54 ze dne
14.9.2017,kterými byla schválena zadání těchto změn <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního
zákona projednány v rámci společného jednání o návrzích změn dne 8.2.2019 <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změn
platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změny
ÚP vydávají <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 7.1.2020 od 10.00 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha...

Načteno

edesky.cz/d/3448504

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz