« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2650 - verejna_vyhlaska.pdf [0,27 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
<br> U 1004/01 a U 1244/01
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U
1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č <.>
28/27 ze dne 15.6.2017,kterým bylo schváleno zadání těchto změn <.>
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
rámci společného jednání o návrzích změn dne 10.4.2018 <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změny ÚP vydávají <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 7.1.2020 od 9.30 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změn ÚP bude zveřejněna na
úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1 v době od 6.12 <.>
2019 do 14.1.2020 včetně <.>
<br> V téže době budou kompletní návrhy Změn ÚP a úplné návrhy na vydání uvedených
změn formou opatření obecné povah...

Načteno

edesky.cz/d/3448503

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz