« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 1244/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1244/19
*MUKHSP04820418 *
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,fax: 327 710 364,ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
V Kutné Hoře dne: 2.12.2019
Spis.zn.: 095791/2019/ZPR/ŽAP
Č.j <.>
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> MKH/120995/2019
Ing.XXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
zalska@mu.kutnahora.cz
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5
vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán
veřejné správy podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů ve správním řízení posoudil žádost,kterou dne 25.9.2019 podal
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Senegalská 635,160 00 Praha 6-Vokovice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Na základě § 94j odst.1,podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 15 odst.1 a 6 vodního zákona
<br>
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu vodního díla
<br>
domovní vrtaná studna vč.vodovodní a elektro přípojky
<br> na pozemku parc.č.187/79 v katastrálním území Ledečko <.>
<br> v rozsahu
<br> I <.>
<br> a) Umístění vrtané studny na místě:
<br>
Název kraje Středočeský kraj
Název obce Ledečko
Identifikátor katastrálního území 679755
Název katastrálního území Ledečko
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č.187/79
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-09-03-0990-0-00
Hydrogeologický rajon 632...

Načteno

edesky.cz/d/3445289

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz