« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 1244/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1244/19
*MUKHSP04820418 *
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,fax: 327 710 364,ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
V Kutné Hoře dne: 2.12.2019
Spis.zn.: 095791/2019/ZPR/ŽAP
Č.j <.>
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> MKH/120995/2019
Ing.XXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
zalska@mu.kutnahora.cz
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5
vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán
veřejné správy podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů ve správním řízení posoudil žádost,kterou dne 25.9.2019 podal
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Senegalská 635,160 00 Praha 6-Vokovice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Na základě § 94j odst.1,podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 15 odst.1 a 6 vodního zákona
<br>
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu vodního díla
<br>
domovní vrtaná studna vč.vodovodní a elektro přípojky
<br> na pozemku parc.č.187/79 v katastrálním území Ledečko <.>
<br> v rozsahu
<br> I <.>
<br> a) Umístění vrtané studny na místě:
<br>
Název kraje Středočeský kraj
Název obce Ledečko
Identifikátor katastrálního území 679755
Název katastrálního území Ledečko
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č.187/79
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-09-03-0990-0-00
Hydrogeologický rajon 632...

Načteno

edesky.cz/d/3445289

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz