« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2595 Veřejná vyhláška 2328260_2019_2_.pdf [0,23 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br> Síd lo : Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
te l.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhů změn
Z 2882/00,Z 2900/00,Z 2931/00,Z 2958/00,Z 2960/00
<br> vlny V celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2882/00,Z 2900/00 <,>
Z 2931/00,Z 2958/00,Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným
jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných návrhových dokumentací <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
č.25/31 ze dne 30.3.2017 a č.38/72,38/74,38/75 ze dne 14.6.2018,kterými byla
schválena zadání těchto změn <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 20.12.2019 od 10.00 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr
<br> Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 4.12.2019 do 20.1.2020 včetně <.>
V téže době budou kompletní návrhy Změn ÚP vystaveny k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Vlna celoměstsky významných
změn V – 1.část (Z: 2345/00,2839-2975/00) → Z 2882/00,Z 2900/00 <,>
Z 2931/00,Z 2958/00,Z 2960/00)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvo...

Načteno

edesky.cz/d/3444990

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz