« Najít podobné dokumenty

Město Roztoky - Oznámení města Roztoky ve věci záměru prodeje pozemku parc.č. 2366/2 v k.ú. Roztoky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roztoky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení města Roztoky ve věci záměru prodeje pozemku parc.č. 2366/2 v k.ú. Roztoky
strana 1 z 2
<br> OZNÁMENÍ all? města Roztoky ve věci záměru
<br> prodeje pozemku
<br> Město Roztoky zveřejňuje podle 15 39 odstavce 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat pozemek parc.č.2366/2 vk.ú.Roztoky u Prahy o výměře 34 m2 zapsaný na LV č.10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha-západ za cenu 34.000 Kč (slovy: třicet čtyři tisíc korun českých) <.>
<br> Záměr prodeje byl schválen na jednání Zastupitelstva města Roztoky dne 20.11.2019 usnesením č.224-10/19.Prodávaný pozemek je znázorněn na výřezu 2 katastrální mapy,který je přílohou č.1 tohoto záměru.Případná vyjádření kzáměru podávejte na podatelnu MÚ Roztoky nejpozději do 20.12.2019 do 10:00 hod.Další informace na Odboru Správy a rozvoje města MÚ Roztoky <.>
<br> Město Roztoky si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit bez uvedení důvodu <.>
<br> _"Jan IÁROb
<br> starosta ll
<br> Vyvěšeno dne: _ 3 432019 Sejmuto dne:
<br> strana 2 z 2
<br> Příloha č.1 — znázornění prodávaného pozemku parc.č.2366/2 v k.ú.Roztoky u
<br> Prahy na výřezu 2 katastrální mapy
<br> “L'-b ' z ide.:.1 E.„35 ' ' _ “i“ ' 2.355.:- ;: ; „“> -.:er nás \-.Behna
<br> 2.76.:
<br> 2363
<br> „\
<br> hranice prodávaného pozemku parc.č.2366/2 v k.ú.Roztoky u Prahy
<br> po

Načteno

edesky.cz/d/3442734

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roztoky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz