« Najít podobné dokumenty

Obec Drhovice - OZV č. 2/2020 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drhovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ozv-2-2020-poplatek-ze-psu.doc
____________________________________________________________________
OBEC DRHOVICE
<br> Zastupitelstvo obce DRHOVICE
Obecně závazná vyhláška obce DRHOVICE č.2/2020 <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Drhovice se na svém zasedání dne 26.11.2019 usnesením
č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Drhovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Drhovice <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“) <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30-ti dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 30-ti dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
(3) V ohlášení poplatník uvede
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět ...

Načteno

edesky.cz/d/3442085


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drhovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz