« Najít podobné dokumenty

Obec Netřebice (Nymburk) - Návrh rozpočtu obce Netřebice na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Netřebice (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Netřebice na rok 2020
N6vrh rozpodtu obce Netiebice na rok2020 v paragrafov6m 6len6ni Paraqraf PoloZka Text Rozpodet Rozpodtov6 piijmy Dariove piijmy0 3 662 5tl01012 Piijmy z prona;mu pozernt<0 436 0842219 _ Piijate nekap.piispdvky a nanraOy 35 000 2310 fu1rntz poskytovdnGi uZebZG 80 000 3722 sb6r a odvoz komunalniih oopEoir- 5 00c 3725 Vyu2ivdnl a zne5kodiovani tomunatnicn oOoaF 55 00c 6171 Cinnost mlstnisprdrvv 8 00c 631 0 Piljmy z 0rokfr 300 Piijmy celkem 4 281 8tt4 2141 Vnitiniobchod 6 000 2219 Qsletn i z6leZitosti pozemn ichTomunikEEi 35 000 2221 Provozveiejn6sitnffi 45 6Ct0 2310 Pitn6 voda '180 0ct0 2321 Odvdd6nia dist6 ?n ?n? 3111 Pied5kolnl zaiizeni 216 90C 3399 ZaleZitosti kultury,cirkvi a sd6lovaclch orostiedku 60 00c i3419 Ostatn i t6lovVchovn6 dinnost 35 ooc 3421 VyuZiti voln6ho dasu d6tia mt6Oeze 15 00c 13631 Veiejne osv6tleni 162 0AO i3429 Ostatnl zdjmovA dinnost 15 000 i3632 Pohiebnictvl 30 000 it721 Sb6r a odvoz nebezpednVch odoadfi 4 000 i3722 Sb6r a svoz komundlnlho odoadu 244 400 it723 Sbdr a odvoz ostatnicn oopao0- 50 000 it745 Pece o vzhled obcl a veieinou zeleri 175 500 tt213 Krizov6 situace 10 00n ti272 Cinnost orgdn0 krizov6ho iizeni 27 75C ti512 Po26rni ochrana 30 000 ti112 Zastupitelstva obci 408 048 1i171 Cinnost mlstnlsor6vv 1 766 711 6310 Piijmy a vVdaje z 0ver.Finand.Operaci 150 6399 Flatby XXXX a poplatkO SR XX XXX XXXX Uhrazene spl.dlouhodobVch piii.pfiid.prostiedku 649 522 NdvrhrozpodtuobceNetiebiceprorok2O2Ojenavrzffi lnformace o schvSlenem rozpodtu na rok 2019 a skutedn6 plndni rozpoctu k 31.jO.2O1g je ve vf kazu Fin 2-12M,kter! je piilohou.K tomuto n6vrhu rozpodtu na rok 2o2o je mozno se pfsemnd vyj6iit do 16.12.2arc Projedndno ve finandnim vlboru dne:20.1 1.2019 Zveiejndno na veiejne Vyv65eno: 29.11.2019 Sejmuto: 16.12.2019 desce,Uiednl deska umoZnuje d6lkovyi piistup (hJEC XXX i.'iit_.l i XXXXX Mgr Ministerstvo financi CR schvXleno t,<.> j.1111138 22412002 VYKAZ PRO I.{ODT{OCENI PLNENi ROZPOETU Uzeunicn sAMospRAvNYcH cELKU,REGToNALN1cH XXX A DoBRo...

Načteno

edesky.cz/d/3442079

Meta

Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Netřebice (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz