« Najít podobné dokumenty

Obec Vojtanov - 38/2019 Veřejná vyhláška MÚ Cheb - úprava provozu na pozemních komunikacích po dobu oprav v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojtanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

S20C-419112810330
Návrh DIO — výsprava vozovek za použití turbomechanizmů _— označení pracovního místa po skončení prací,práce v
<br> ohm.FA)/5,037? &% ? Zii (WM,&'$/Í“ J &% MĚSTSKÝ U * a W Of '" +; * JV'“ Ši V 3,16 odbor-stavebni HEB ažhřamihopimm W 9 ""
<br> pět?/4.ZJ'W Wď
<br> (;.M.?oÁŽJ Umm -53(;gfzg/Č_),?oz_-f3=- )aoqof;
<br> _dm
<br> A1$+Áfř EJ?.- zam
<br> 97%
<br> Návrh DIO -— výsprava vozovek za použití turbomechanizmů
<br> - označení pracovního místa po skončení prací,práce mimo obec <.>
<br> Wear - 3.26
<br> Capa;-
<br> WW' áš+8V*t/V
<br> wp.<.>
<br> („U.Q&ÁS
<br>.\ 0 m MQ?bí—3G520(Q_5- 2913 v AJCLQCŠ
<br> »Úm
<br> AfřaAQPEŠ' -.20m
<br> "" fwm
<br> -.!th
S20C-419112810322
Návrh DIO — výsprava vozovek za použití turbomechanizmů
<br> —- označení pracovního místa,práce o obci Ráby/? 27 či A?:
<br> W Q? „95 V 3 ' kyž/?,ýgýýíšzšaýf „,'! 3 iViESTSKY URAD CH 95 bj? odbor stavební i azivomihopmsn'edí u “'01' 412+9V*tpv J&M.id?/ď (,i/f WO.-
<br> G.M - 20,43) wav-„<- QGSZOIČJ 20453 - (33on-
<br> „nús—153%
<br> ÁfšN/hhčlf - fam
<br> Mia -' 30m
<br> 9 2% A 4! _- iam
<br> Návrh DIO — výsprava vozovek za použití turbomechanizmů — označení pracovního místa,práce mimo obec.W005 ",WV
<br> “WOW“ býygé.100972 “vaz/.<.> ' - “402“- “nev—wr Wp.<.>.Č.HQOÍS
<br> MWt/__gQ—Slo/CÉQ— 479.43-- Ma'ase.<,>
<br> '" fůóm
<br> 3M“ 7- 302449 _- 20317)
<br> 92.8 J A?! 300,73
S20C-419112810320
00
<br> 993 _
<br> W
<br> 9
<br> B20b 20
<br> 3203 „300 & fi ms 400
<br> E33
<br>.<.> 4/[2043 „:Pi/x _ Eqs/\qďs no./„% Á?
<br> Schéma Cl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.20m
<br> „opakování v případě podélné uzávěry delší než 300 m po 300m-500m
<br> výstražné světlo typu 1 nebo
<br> značka umístěna na
<br> fluorescenčním podkiadu <,>
<br> \: protisměru shodně,L FMM/M 5-2,Á
<br> vzdálenosti WWE ;yůáílýž
<br> odbor "WL
<br> 94
<br> a životního prostředí ;;.„4 20 W
<br> TP 66
<br> &%
<br> l2015
<br> GOG
<br> 003 9029
<br> BLZB (l
<br> eozs ( L
<br> &&
<br> 5203
<br> B21a
<br> „5%
<br> 1ch
<br> 100
<br> 200
<br> 300
<br> |x),o 090
<br> Schéma CIZ
<br> Standardní pracovní místo.Zúženíjizdniho pruhu <.>
<br> GM QD,/(?> norem aus/lwa imf—“343
<br> vymezení jízdních pruhů dopravními knoflíky (odstup 0,54 m),fólii nebo barvou doporučeno
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacimi deskami odstup max.20 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovaeimi deskami
<br> výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1)opakováni v případě podélné uzávěry delší než 300 m po 300m—500m
<br> 2)může být ve výjimečných případech menší (vízkap,6.2.2)
<br> výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na Huorescenčnim podkladu <,>
<br> v protisměru shodně
<br> vzdálenosti v metrech
<br> o? OC;
<br> TFl 66121015
<br> 95
<br> 017— 0 „393
<br> SLV
<br> 009
<br> ELBE 003
<br> eoza
<br> UOL
<br> 5028 0
<br> ? iZi-3
<br> 3028 0
<br> Schéma CI3
<br> Standardní pracovní místo.Práce v íízdním pruhu.Dva pomocnéjizdnípruhy <.>
<br> zere Uí— flame (cl) -- "EQ/(E\- A930
<br> oddělení protisměrných jízdních pruhů podle intenzity provozu zvýrazňujicimi deskami,dopravními knoflíky (odstup 0,5 - 1 m)fó|ii nebo barvou
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacímideskamí odstup max.20 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacimi deskami
<br> výstražná světla typu1 na každé smě...
S20C-419112810310
Tento dokument ie součástí svstému TP online.Bv! vvtvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument <.>
<br> Schéma Bl'l
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> 09833—-
<br> příčná uzávěra jedno-strannými & směrovacími deskami & odstup podélně '! -2m " příčně 0,6 — 1 m % F7.a podélná uzávěra oboustrannými „Ě směrovacímí deskami ? odstup max.10 m 3- % „ am 5 g _ s“ % “>.LD &' 9 E * příčná uzávěra jednostrannými ;! směrovacímí deskami.odstup podélně 1 - 2 m ; příčně 0,6 - 1 m.g: výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce & (;.HEGÁS Q_—__0 new—amerik ?OáG-ABO'áo-Ca „
<br> užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích „5 pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle
<br> cca 50 schémat 8/1 6 az 8/20
<br> 5.<.> ! L “' vzdálenosti v metrech,a:,;.há,'._ jíž/„4% ýŽJ/Jčř [vll—„STSKY URAD CHEB adborstavebnl & životního pozvat! ! ?- M- M)?
<br> 62 TP 66 1'2015
<br> %
<br> Tento dokument je součástí svste'mu TP online.Bv! vvívořen v elektronické podobě íako fedínv autentický dokument <.>
<br> | Schéma BI3 Standardní pracovní místo | Zúženíjízdního pruhu.01139“ QW |
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jedno—strannými směrovacími deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6-1 m výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1)užítí dopravních značek a dopravních zařízení v pňpadě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 8/1 7 ažB/20
<br> výstražné světšo typu 1 nebo značka umístěna na ňuorescenčním žlutozeleněm
<br> 50-70 podkladu,v protisměru shodně
<br> vzdáienosti v metrech
<br> 64 TP 66/2015
<br> Tento dokument íe součástí svstému TP online.Bv! Wt'vořen v elektronické podobě íako tedínv autentický dokument <.>
<br> 01:09 — stvv
<br> 09—02 —m——+"-
<br> | G1- ti.aots mapu- suma ( €:; - “zona „Mezzo (;
<br> g'l'l ;!
<br> HSW
<br> AW
<br> ÍŽ 1)
<br> u \
<br> \\“
<br> 20—30
<br> ...
MUCH 104493 2019 - ÚS KK_silnice II a III třídy_rok 2020
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 104493/2019 Cheb 27.11.2019
Sp.Zn.: KSÚ 11290/2019
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/4
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s.<,>
IČ: 264 02 068,Na Vlečce 177,360 01 Otovice,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy
nacházejících se ve „správním obvodu obce s rozšířenou působností Cheb“ pro opakované činnosti spojené s údržbou
a opravami silnic v majetkové správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,příspěvkové organizace <,>
ve smyslu ustanovení § 61 odst.4 zákona o silničním provozu,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR,kterým je dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,ze dne 06.11.2019
pod č.j.: KRPK-84913/ČJ-2019-190206 a pod č.j.: KRPK-86520/ČJ-2019-190206,v návaznosti na ustanovení § 77
odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II/212 v km cca 29,757 – 48,735; na silnici III/2125 v km cca 1,220 –7,349; na silnici III/2126 v km cca 0,000 –
1,285; na silnici III/2127 v km cca 0,000 – 1,089; na silnici III/2128 v km cca 0,000 – 2,813; na silnici III/21...

Načteno

edesky.cz/d/3442077

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojtanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz