« Najít podobné dokumenty

Obec Olbramice (Olomouc) - Návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,… (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olbramice (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpočet poplatku ve schválené OZV č 1 2019.docx [0,01 MB]
Výpočet poplatku k navržené OZV č.1/2019 na rok 2020 (nabytí účinnosti 1.1.2020)
Čl.4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600.Kč a je tvořena:
a) z částky 200,- Kč za kalendářní XXX a
b) z částky XXX,- Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 155 241,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 155 241,- Kč děleno 222 (220 počet osob s pobytem na území obce + 2 počet staveb určených k individuální rekreaci,bytů a rodinných domů,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 699,- Kč.Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč <.>
<br>
<br>
Pro rok 2020 je poplatek za svoz domovního odpadu dle výpočtu stanoven na
600,- Kč/osoba /rok,účinnosti dne 1.ledna 2020 <.>
OZV-system_KO_-2020.doc [0,07 MB]
OBEC Olbramice
Zastupitelstvo obce Olbramice
Obecně závazná vyhláška obce Olbramice) č.1/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Olbramice se na svém zasedání dne …… usnesením č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Olbramice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
:
a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně doložit existenci skutečností zakládajících n...
OZV-psi_- 2019.doc [0,06 MB]
OBEC Olbramice
Zastupitelstvo obce Olbramice
Obecně závazná vyhláška obce Olbramice č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Olbramice se na svém zasedání dne ….<.> usnesením
č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Olbramice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad <.>
Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“) <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
(3) V ohlášení poplatník uvede
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku,zejména stáří a počet drž...

Načteno

edesky.cz/d/3442064


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olbramice (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz