« Najít podobné dokumenty

Obec Krsy - Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - RADIOLOKÁTOR PLANÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krsy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

žádost o zveřejnění zde k nahlédnutí s odí
Ministerstvo obrany — sekce dozoru a kontroly
<br> odbor státního dozoru
<br> oddělení státního dozor_u České Budějovice Žižkova 37,České Budějovice,PSC 370 04,datová schránka x2d4xnx
<br> Váš dopis zn.Ze dne
<br> Naše čj.MO 34562012019-1216ČB Dle rozděllvnííaíčig ŽŠ ŘRD číslo dolít?
<br> sp.;m.SpMO 12322/2019—1216ČB/23 „m,m3,_ mw
<br> Vyřizuje Ing.XXXXX XXXXX ““M"-“““““ „,$,<.>,ate!
<br> Telefon 973 321 350 Došlo: JJJ,„267 ? ? ?
<br> Mobil 7602 590 423
<br> E—mail sauerk©armjncz Č-l-i Áf'ý/ól? Uru.<.> z?
<br> fil-! '
<br> Přfloh :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.f
<br> Datum 27.listopadu 2019 y """"" f
<br> Žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy,kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Planá
<br> Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad podle 5 15 odst.1 písm.a) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením & 43 zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „úřad“) pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich ochranná pásma,a vsouiadu s ustanovením & 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) projednává podle 5 37 zákona o civilním letectví zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Planá (dále jen <.>,OP“) <.>
<br> Úřad návrh opatření obecné povahy na zřízení OP (dále jen „návrh opatření“) projednal s úřady územního plánování a s dotčenými orgány a nyní přistoupil k jeho zveřejnění podle 5 172 odst.1 a 2 správního řádu <.>
<br> Počínaje dnem 21.listopadu 2019 do 31.ledna 2020 je možno seznámit se s úplným zněním návrhu opatření včetně grafických příloh (dokumentace OP - technická zpráva,situace,přehled okresů,obcí a katastrálních území vOP radiolokátoru Planá) dálkovým přístupem na elektronické úřední de...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zde ke stažení
Příloha č.1
<br> Ministerstvo obrany — sekce dozoru a kontroly
<br> odbor státního dozoru
<br> oddělení státního dozoru České Budějovice Žižkova 37,České Budějovice,PSČ 370 04,datová scln'ánka x2cl4xnx
<br> Váš dopis zn <.>
<br> Ze dne
<br> Naše čj.Dle rozdělovníku Sp.zn <.>
<br> Vyřizuje Ing.XXXXX XXXXX
<br> Telefon XXX XXX XXX
<br> Mobil XXX 590 423
<br> [')-mail saucrk©army.cz
<br> Datum:.listopadu 2019
<br>,VEŘEJvN/í VYHLÁŠKA NAVRH OPATRENÍ OBECNE POVAHY
<br> Ministerstvo obrany (dále jen „úřad“) podle 5 37 odst.1 ve spojení sustanovením & 43 zákona č.49/1997 Sb.<.> o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví'“) zřizuje ochranná pásma leteckých pozemních zařízení »- radio- lokátoru Planá <.>
<br> Překážky,které zasahují do ochranného pásma radiolokačního zařízení a vznikly před účinností tohoto opatření,nebudou tímto opatřením dotčeny <.>
<br> Specifikace leteckého pozemního zařízení:
<br> Legislativní statut: Radiolokátor Planá Nadmořská výška spodní hrany antény primárního radaru: 646,60 m pr
<br> Kraj: Plzeňský (C2032) Obec: Planá (561 134) Katastrální území : Kříženec (721263) Parcelní číslo: 408/1
<br> Souřadnice tečné osy radaru: __
<br> Souřadnicový systém
<br> WGSS4 (G873) epocha 1999,4 S—J TSK
<br> B L Y X
<br> 490 “52“ 45,02“ 120 46 23,83? 863 113,29 1 048 524,53
<br> Seznam použitých zkratek:
<br> OP - ochranné pásmo
<br> LPZ - letecké pozemní zařízení
<br> AIP — letecká informační příručka
<br> m pr — metrů,výškový systém Baltský po vyrovnání
<br> ORP - obec s rozšířenou působností
<br> VGIIMÚř — Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
<br> Podle ustanovení ši 171 a následující,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),vydává úřad návrh na opatření obecné povahy (dále jen „návrh“),kterým se stanoví:
<br> Článek [.„Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení“
<br> Ochrann...

Načteno

edesky.cz/d/3442048

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krsy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz