« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušky - Záměr prodeje nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
ZAMER PRODEJE
<br> Rada obce Hrušky rozhodla na svém zasedání dne 20' 11' 2019 o zvďejnění
<br> Záměru prodeje nemovitosti
<br> podle $ 39' odst' 1 zríkona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> Označení nemovitosti: zahrada
<br> pozemek parcelní číslo KN 223 k.ú.Ilrušk5 wýméra 377 r? <.>
<br> Nemovitost je zapséna na LV 10001 pro obec a k.ú.Hrušky' u Katastrrílního úřadu pro
Jihomoravský kraj,Katastrrílní pracoúště Břeclav <.>
<br> V souladu s $ 85 písm.a) zikona é.|28/2000 Sb <.>,o obcích' ve znění pozdějších předpisů
rozhodne zastupitelstvo obce Hrušky o prodeji nemovitosti,které je ve ýučném vlastnicM
obce Hrušky'
<br> oBÉc HRUŠKY
q ZbÍo]n|ce č'p.10Q' 691 56HruŠky
lC: 00283185,D.lC: C200283t85
<br> Vyvěšeno: 2.12.2019
<br> Svěšeno: L7.t2.20|9
<br>.-/_Dr-z6roo
Bc,áana Filipovičová

Načteno

edesky.cz/d/3439174


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz