« Najít podobné dokumenty

Město Hustopeče - Změna územního rozhodnutí o umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hustopeče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud2019001202_01.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E - S T A V E B N Í Ú Ř A D
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece.cz
<br> *s00nx01euw9w*
S 0 0 N X 0 1 E U W 9 W
<br>
Č.j.MUH/ 73406/19/22 v Hustopečích dne 02.12.2019
SPIS.ZN.: výst/12041/19/22
<br>
Obec Šitbořice
Osvobození 92
691 76 Šitbořice
IČO 00283622
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í č.50/2019
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad v Hustopečích,stavební úřad,jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),posoudil žádost na změnu územního rozhodnutí o umístění stavby - IS k plánovaným
RD Šitbořice: „SO 401 Rozvody VO,SO 402 Sdělovací rozvody,SO 501 Plynovod“ včetně
ochranného pásma na pozemcích parcelní čísla 832,833/1,864/2,864/5,864/7,864/8,867,869/1 <,>
869/2,937,10435/5,10445/2,10446/2,10453/2,10455,10456/2,10464/2,10465/2,10473/2,10474/2 <,>
10481/2,10482/2,10489/2,10490/2,10501/1,10502/2,10511/2,10512/2,10519/2,10520/2,10527/2 <,>
10528/2,10535/2,10536/2,10543/2,10544,10545,10549 (vlastnictví obec Šitbořice,Osvobození 92 <,>
691 76 Šitbořice),parc.č.908/1 (vlastnictví Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno) <,>
parc.č.911 (vlastnictví XXXXXX XXXXXXX,Nikolčická XXX,XXX XX Šitbořice) v katastrálním území Šitbořice <,>
spočívající ve změně SO 501- Plynovod na pozemcích parc.č.10545,10544,10543/2,10536/2 <,>
10535/2,10528/2,10527/2,10520/2,10519/2,10512/2,10511/2,10502/2,10501/1,10490/2,10489/2 <,>
10482/2,10481/2,10474/2,10473/2,10465/2,10464/2,10456/2,10453/2,10446/2,10445/2 (včetně
ochr.pásma) v k.ú.Šitbořice,v umístění tras přípojek,které jsou nově umístěny mimo prostor sjezdů
k novostavbám RD,kterou dne 25.09.2019 podala Obec Šitbořice,Osvobození 92,691 76 Šitbořice <,>
IČO 00283622.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí <.>
<br> I.) Vydává podle § 94 odst.1 v souladu s § 79 a § 92,stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.5...

Načteno

edesky.cz/d/3439101

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hustopeče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz