« Najít podobné dokumenty

Obec Srby (Plzeň-město) - OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srby (Plzeň-město).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY
<br> Vážená zákaznice,vážený zákazníku,dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
<br> Srby
<br> MÍSTNÍ ČÁST /
<br> ULICE Část obce od trafostanice Batov k č.p.13 a k č.p.95 směr prodejna
<br> OD DO 11.6.2013 7:30 17:30
<br> Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zař'zení distribuční soustavy [zákon c.458/2000 sb.— energetický zákon._SZS.odst.4_ písmo).bodóM.Cílem těchto prucíje kontrolovat stav sítě & zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto požádat.abyste provedli potřebná opatření„ a zamezili tuk případným šmodám na zařízení a majetku.Omlouváme se u ujišťujeme Vás.že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím.žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bozp *čnosti <.>
<br> V případě dalších dotuzů nás prosím kontaktujte na naší Poruchovč lince 840 850 860.kterájc Vám k dispozici 24 hodin denně.7 dní v týdnu <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení.ČEZ Distribuce.3.5 <.>
<br> Děčín IV —l)odmokl)v.Teplická 874/8.PSČ 405 02 „Č 24729035 | Linku pro hlášení poruch 840 850 860 | lnx 37l 102 008 [ c-muíl' infortgcezdistrilmcecz | wu\v'.cezdísti'ihuce.c7 | společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem.oddíl B.vložka 2145 | L :ilaci adresu: CEZ Zákaznické služby.s.r.o.<.> Plzeň.Guldcnerova 2577/19.PSC 303 28 |
zde ke stažení
<.> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ' ELEKTRINY
<br> Vážená zákaznice,vážený zákazníku,dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
<br> Srby
<br> MÉISŠEN' CAST! Srby —Hamry (chatová oblast)
<br> OD DO 10.6.2013 7:30 17:30
<br> Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon Č.458/2000 sb,—» energetický zákon.š25.odst.4.písm.d).bod6)J.Cílem těchto praeíje kontrolovat stav sítě & zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodz' fku elektřiny <.>
<br> 'v—
<br> Dovolujeme si Vás proto požádat.abyste provedli potřebná opatření & zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.Omlouváme s“ ; u_iist ujeme Vás.že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím.žádám“ Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti <.>
<br> V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860.která je Vám k dispozici 24 hodin denně.7 dní v týdnu <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení.ČEZ Distribuce.3.5 <.>
<br> Děčín IV —Podmokly.Teplická 874/8.PSČ 405 02 llC 24729035 ] Linka pro hlášení poruch 840 850 860 [ ll“ 37l 102 008 [ e-mail: infbf?_1,jcezdis1ribuee.e2 ( \\\\\\.eezdistripuee.ez [ společnost zapsaná \* obchodním rejstříku vedeném Krajským sondern v Ustí nad Labem.oddíl B.vložka 2145 [ zasílací adresa: CEZ Zákaznické služby.s.r.o.<.> Plzeň.Guldenerova 2577/10.PSC 303 28 i
zde ke stažení
(13 7: C 2 2 > (\ m N
<br> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY
<br> Vážená zákaznice,vážený zákazníku,dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
<br> Srby
<br> MÍSTNÍ ČÁST /
<br> ULICE Srby —Hamry (chatová oblast)
<br> OD DO 6.6.2013 7:30 12:30
<br> Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy lw'ikon č.458/2000 sb.— energetický zákon.šZí odst.4.písm.d).bodóM.Cílem těchto prrcíje kontrolovat stav sítě & zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto požádat,abyste provedli potřebná opatření.& zamezili tak případným škoda-im na zařízení a imijetku.Omlouváme se Li ujišt'ujeme Vás.že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím.žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti <.>
<br> V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchová lince 840 850 860.která je Vám k dispozici 24 hodin denně.7 dní v týdnu <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> ČEZ Distribuce.2.s.„ „ Děčín IV —Podmokly_ Teplická 874/8.PSC 405 02 |,lC 24729035 | Linka pro hlášení poruch 840 850 860 | 111x 37l l()2 008 | e-muíl: in Your cezdistribucecz | www.cezdistribucecz | společnost zapsaná v
<br> obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem.oddíl B.vložka 2l45 [ zasílací adresu: ČEZ Zákaznické služby.s.r.o.<.> Plzeň Guldenerova 2577/1 9.PSČ 303 28 |
bez názvu
OZNAMENI’ o PRERUéENi DODAVKY ELEKTRINY \ fiiem‘: likazn c Viieny’ uikflzniku.(luvulujs-mc si s illfunrmval o plaiunvanénl pFenIEmi duda'n‘lw ulckrf'in}: Srby mfg?! CAST] Cm obce ad trafonmnlcn Eatov k E.p.13 a k ap.95 smér prudejna OD DO 11‘6.2013 7:30 17:30 Duvudcm F? W mam c‘LMhm mm vw/hxmg m“- H “mm dummlm “Wm ‘Nk‘ r k.«sx 1mm q» 7mm ".1de mm vs mm 4 <.>,nsmm mam we." mm” pram p- mum.“ «m wt.1 ”I‘vmmvm1hmvhvk mm ~ mm.» and.“ Lu cm Dmvlu‘umc w mum" mm".mm mmm.nnmbm mmncm :1 mm m mmmw {Lux‘Am m urn/cm 4 mm: mm“,- H mm.“ ~ new»; m1< m m «mm mm mm w mm":wmmm / Mcmd.‘\u/pummujrm.m-numruum“.<.> _ m y\ mu mmé pmnimnl (:1 mm." )mll napk- ‘mn m mum w Andria“ \h‘m mm h prlmwh \ n vmu'lHy A 'w w mmumu Mun: mm mm- mm m \w x 4 Am» um um.mc» mum duhzm m pnumv mehu,mkujem mm 1a puchopulli.('[z ummw.<.> x,wmnv Mm» lemmmwx m JH‘HZHL:K‘:9
bez názvu
I OZNAMENI’ 0 PRERUSENi DODAVKY
ELEKTRINY
<br>
<br>
<br> um zikaznire.”any zfikaznl’kn <.>
domlujeme xi v5: infnrmavat u pla‘numném phruh-ni dndfisb cluMFiny:
<br> Srby
<br> MISTNI CAST /
<br> ULICE Srby —Hamry (chatovi oblaat)
<br>
<br> OD DO
10.6.2013 7:30 11:30
<br>
<br> m Mm :15
<br>
<br> Dumdem picmicuuhdhl) :‘rklfinj mm "cilfiwuépmum mum.lumhuim m mm L 25mm.h rum-r
mu.pum m mm wan lC-c‘uu p ‘L- kon‘m‘mm m 3‘ ' a mmlmmw m m «‘1‘: w'mrhmnu «mm.4:an
<br>
<br>
<br> mm alamc/M‘wkn mdn m.n m awn/mummy m ”www.mJ
”mum / u» w hamwi,cn.<.> xnu
NH“ 0 dndrhm new NW hwpgénmu
<br> ammcmc 5‘ has pmhv mm: «mm pmudh mun-m.H
uuzvmnm w»,A Nu ruvmh pflmh‘m w mm mm» w ”my
“um-v3.‘ mm mm: 'mmimm u mfimm pm] m: m mmmw v
<br>
<br>
<br>
<br>
4n dewlv mum mixpnmm kvnuklum nu rm Pnrmhmu mmmuw w mm H
<br>
<br> DEkujc-me vm za porhopeni <.>
<br> x' zoumbm.» L
x mm mm wmmm'wsnzm :mwu“mm-mmmwm
(Ihchodmm mm “um“ mm",mm,(mum 4 m,mm am.an ‘ m
<br> » WNW“ u \ “um-mm 1»an \
w N :01 :x‘
bez názvu
OZNg’xMENI’ 0 PRERUSENI’ DOD/\VKY
ELEKTRINY
<br>
<br>
<br> Vfiienil 25'.er,iku <,>
duvulujnme xi Vés informnvm u pldnavaném pi‘cruiem’ dndéVk) clckfiiny:
<br>
<br>
<br> Srby
mfg? CAST ’ Srby —Hamry (chatové oblas‘)
on DO
6.6.2013 1:30 12:30
<br>
<br>
<br> 9mm“ pmmm mum mum Wm nuhwvu pus:"'1I'M/cmJR‘HMKIHMHH‘M}.mm L- mgmm m 7 Maw mm; mm.vs
mum.pm“ dv.mm; A Hem mm“ mJnjc Lummlmm 4m zabuyxc‘lmm \um m «u 'wfink‘ mm mum-w mum» <.>
<br>
<br> Dnmmumc n \y‘nvlu mm.“ mm- mum pum‘bnuugmucm.3 mm: m m'umdrmu mam m 1
“Human: mu mmh (‘02:th mm pom/[1U mm": mmmn‘u‘au zhxm.\mm <.>,mm mum”
\nlnlm) i \ mm mm- ymwlmm m an 1")"me n u'-(m| ludurm V25 ‘vmm u mum: \«Lh LN; hcmcmmn
<br>
<br> {mm,| www nmmmmc w a
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> » mm: (1.1th mum m mm Mmmuuuc H: mm mmmwc hue: m w w Mvm w \ :w.x mom :4 mm mum Am » (mm <.>
<br> Dikujemn Him 13 pochopeni <.>
<br> :uz Dumbuu.» <.>
Dem w mm» m M m x m :m m ‘ K 7 mm; H uyln M
nmmn‘mm mm ”mm mm," Swdimv ‘ q.um um.“ «111le mm 1m \ mu:
<br>
<br> mwuwhkw mummy mmmnmmw whnuuumubwp W“mm.“myWWWHM.“
:drm [m vmchhhul'n W mm UuMmrmmH‘Tl‘Y N mm

Načteno

edesky.cz/d/3437180

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srby (Plzeň-město)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz