« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO V,2015 1,6.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO V,2015 1,6.pdf
Zápis č.V/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
konaného dne 1.6.2015,od 17:15 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 25.5.2015 v 14:00 a sejmuta 1.6.2015 v 17:00 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č <.>
2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,XXXX XXXXX a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl změnit pořadí jednotlivých bodů z důvodu závady
na počítači.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací
zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Koupě pozemků LV č.321v KÚ Dolany - schválení kupní smlouvy
2) Schválení zhotovitele „Kanalizační přípojky DOLANY – ČÁSLAVKY“
3) Schválení závěrečného účtu 2014
4) Kontrola usnesení ZO IV/2015 ze dne 4.5.2015
5) Rozpočtové opatření č.2
6) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> V 17:30 se dostavil zastupitel XXXXXXXX XXXXXXXX a byla mu vysvětlena situace <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Koupě pozemků LV č.321v KÚ Dolany - schválení kupní smlouvy
<br> Starosta předložil...

Načteno

edesky.cz/d/3435268

Meta

Rozpočet   Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz