« Najít podobné dokumenty

Obec Boršov - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20.12.2016.pdf [0,09 MB]
tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 9.12.2016
<br>
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.8/2016,které se bude konat dne 20.12.2016
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.7/2016
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4.Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
5.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany -
návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.Dodatky č.1
ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
6.Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
7.Dotace významným kulturním,sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první
polovině roku 2017 (VIP akce)
8.Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
9.Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný
z IROP
10.Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech
poskytujících návaznou péči,zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město
na Moravě,příspěvkové organizace
11.Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov,příspěvkové organizace
12.Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové
středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
13.Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
14.Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
15.Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou...

Načteno

edesky.cz/d/3428831

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz