« Najít podobné dokumenty

Obec Boršov - Návrh na rozpočet obce Boršov na rok 2017 (4 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh na rozpočet 2017 obce Boršov.pdf [0,04 MB]
Obec BORŠOV okres JIHLAVA Strana 1 (A4)
<br> A/ R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y (v Kč)
<br> Číslo Třída,seskup.pol <.>
řádku podseskup.pol.Druh příjmu Objem příjmů
<br> položka
<br> 1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz.rozpis str.3,ř.25) 280000
2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY x
<br> 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož.290000
4 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 12000
5 1121 Daň z příjmů právnických osob 360000
6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100000
7 1211 Daň z přidané hodnoty 620000
8 1361 Správní poplatky 200
9 1333 Poplatky za uložení odpadů
<br> 10 1337 Poplatek za komunální odpad
<br> 11 1340 Popl.za provoz systému shromažďov <.>,<.>.<.> komunál.odpadu 80000
12 1341 Poplatek ze psů 2800
13 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 14 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 15 1344 Poplatek ze vstupného
<br> 16 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 17 1351 Odvod z loterií 5400
18 1511 Daň z nemovitostí 107000
19 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 33000
19 x DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř.3 až 18) 1610400
20 x PŘIJATÉ DOTACE x
<br> 21 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 57800
22 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> 23 4116 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> 24 x Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř.1 + ř.19 + ř.21 až 23) 1948200
25 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)
<br> 26 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
27 8124 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-)
<br> Rozpočet zveřejněn dne : …………………………………….<.>.1.12.2016
<br> Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne : 30.11.2016……………………………….<.>
<br> Razítko obce,podpis starosty :
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 17
<br> PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř.24 + ř.25 až 27) 1948200
Návrh na rozpočet 2017 obce Boršov str.4.pdf [0,03 MB]
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str.1,ř.1 (v Kč) Strana 3 (A4)
<br> Příjmy z Příjmy z Odvody Příjmy z Příjmy z Příjmy z Ostatní Příjmy Příjmy z Přijaté Příjmy
poskyto- prodeje příspěvk.pronájmu pronájmu pro- příjmy z z prodeje nekapitá- z
<br> Skupina,vání zboží organizací pozemků ost.ne- nájmu pronájmu úroků krátkodob.lové dobývací
oddíl,služeb a (již nakou- movitostí movi- majetku (část) a drobn.přísp.prostoru
<br> pododdíl výrobků peného.<.> ) a jejich tých dlouhodob.a
paragraf částí věcí majetku náhrady
<br> 2111 2112 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2310 2324 2343 311.312.320 <.>
<br> 1 1019 0
<br> 2 1031 50000
50000
<br> 3 1037 0
<br> 4 2141 0
<br> 5 2143 0
<br> 6 2310 135000
135000
<br> 7 2321 0
<br> 8 3111 0
<br> 9 3113 0
<br> 10 3117 0
<br> 11 3141 0
<br> 12 3313 0
<br> 13 3314 0
<br> 14 3399 1000
1000
<br> 15 3419 0
<br> 16 3519 0
<br> 17 3613 18000 15000
33000
<br> 18 3632 0
<br> 19 3722 0
<br> 20 6171 40000
40000
<br> 21 6310 1000
1000
<br> 22 6409 0
<br> 23 3722 20000
20000
<br> 24 0
<br> 25 205000 0 0 0 19000 0 0 1000 0 15000 40000 0 0 0 0 280000
<br> Sběr a svoz
separ.odpadů
<br> Cestovní ruch
<br> První stupeň základních
škol x
<br> členění
<br> Název paragrafu
funkčního
<br> PŘÍJMY Z ČINNOSTI
CELKEM
<br> Film.tvorba,distribuce
kin.<.> <.>
<br> Činnosti knihovnické
<br> Vnitřní obchod
<br> Pitná voda
<br> Odvádění a čištění
odpadních vod… <.>
<br> Předškolní zařízení x
<br> Ostat.činnosti j.n <.>
<br> Pohřebnictví
<br> Č <.>
řádku
<br> Objem
příjmů
<br> Základní školy x
<br> Školní stravování.<.>.x
<br> Ostat.zeměděl.a potr <.>
činnost a rozvoj
<br> Pěstební činnost
<br> Celospolečenské
funkce lesů
<br> Obecné příjmy z fin <.>
operací
<br> Ostatní záležitosti
kultury
Ostatní tělovýchovná
činnost
<br> Ostat.ambulantní péče
<br> Nebytové hospodářství
<br> Sběr a svoz
komun.odpadů
<br> Činnost místní správy
<br>
<br> x použije se v případě uložených odvodů z provozu nebo z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací
Návrh na rozpočet 2017 obce Boršov str.3.pdf [0,04 MB]
Obec: BORŠOV okres : JIHLAVA
<br> B/ B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (Kč)
<br> Skupina,oddíl
<br> pododdíl
paragraf
<br> 1 2321 6341 380000
<br> 2 3399 5194 5000
<br> 3 3723 5169 75000
<br> 4 6171 5029 7000
5 6171 5039 400
<br> 6 6171 5166 5000
<br> 7 6171 5168 60000
<br> 8 6171 5229 11000
<br> 9 6171 5362 1000
<br> 10 6399 5362 100000
<br> 11 3412 6121 267500
<br> 911900
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 17 (volný list)
<br> Pojištění za zaměstnance
<br> Zpracování dat
<br> Třída,seskup.<,>
pololožka <,>
<br> Objem výdajů
Číslo
řádku
<br> rozpis navazuje na str.2,ř.39 tiskopisu
<br> Název
paragrafu
<br> funkčního třídění
<br> V Ý D A J E C E L K E M
<br> Výstaba hřiště (bez dotace)
<br> Platby daní a poplatků
<br> Daň za obec
<br> Právní služby
<br> Investiční transfery obcím (ČOV)
<br> Věcné dary
<br> Odvoz separovaného odpadu
<br> Refundace mzdy
<br> Dotace charita,přísp.MAS
Návrh na rozpočet 2017 obce Boršov str.2.pdf [0,03 MB]
B/ B Ě Ž N É a K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (Kč)
strana 2 (A3)
<br> Platy Ostatní Odměny Povinné Povinné Knihy,Drobný Nákup Elektric- Pevná Pohon- Služby Služby Služby
Nájemn
<br> é Nákup Opravy Ces- Pohoště- Výdaje Neinves- Neinv.Budovy,Invest.Invest <.>
Skupina,zaměst- osobní členům pojistné pojistné učební hmotný materiá- ká paliva né hmoty pošt telekom.peněž- ostat.a tovné ní na tiční příspěvk haly nákupy transfery Výdaje Číslo
<br> oddíl,nanců výdaje zastupit.na SZ a na veř.pomůc- dlouhodo lu j.n.energie a maziva a ních služeb udržová- (tuzem- dopravní transfery zřízeným a stavby a souvis.zřízeným celkem řádku
pododdíl
<br> v prac.obcí a přísp.na zdrav.ky a tisk majetek
radiokom
<br>.ústavů ní ské i za- územní obcím příspěvk.výdaje příspěvk <.>
paragraf
<br> poměru krajů polit.zam.pojištění hraniční) obsluž.organiz.organiz…
<br> 5011 5021 5023 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5173 5175 5193 5321 5331 6121 61.<.> 6351
<br> 1 1019 0 1
<br> 2 1031 5000 4000 1500 35000 45500 2
<br> 3 x 0 5000 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45500 3
<br> 4 2141 0 4
<br> 5 2143 0 5
<br> 6 2212 10000 100000 110000 6
<br> 7 2221 3500 3500 7
<br> 8 2242 0 8
<br> 9 2310 18000 10000 8000 26000 50000 30000 150000 292000 9
<br> 10 2321 1000 10000 11000 10
<br> 11 x 0 18000 0 0 0 0 10000 8000 0 0 26000 0 0 0 0 0 0 61000 140000 0 0 3500 0 0 150000 0 0 416500 11
<br> 12 3111 0 12
<br> 13 3113 0 13
<br> 14 3117 0 14
<br> 15 3141 0 15
<br> 16 3313 0 16
<br> 17 3314 0 17
<br> 18 3319 0 18
<br> 19 3341 3000 3000 19
<br> 20 3399 10000 5000 12000 5000 1000 33000 20
<br> 21 3419 0 21
<br> 22 3612 0 22
<br> 23 3631 15000 5000 20000 23
<br> 24 3632 0 24
<br> 25 3633 0 25
<br> 26 3635 0 26
<br> 27 3639 0 27
<br> 28 3722 50000 50000 28
<br> 29 3745 15000 5000 4000 5000 29000 29
<br> 30 x 0 25000 0 0 0 0 0 10000 0 0 27000 0 4000 0 0 0 0 55000 13000 0 1000 0 0 0 0 0 0 135000 30
<br> 31 5512 30000 10000 7000 5000 10000 62000 31...

Načteno

edesky.cz/d/3428829

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz