« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Stanovení dopravního značení - obnova přípojky UV v křižovatce II/647 a III/4654

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
A.<.>
<br> \_ ' Ibm
<br> SITUACE POZ.VNITŘNI CAST
<br> SITUACE PDZ - VNĚJŠÍ ČAST
<br> “'t-dla.<.> :xwgh: J.:—„nn 'sr.u \ln-„ “|ma- -.rn Fh.pr:vrct"rwnnp:1
<br> wvezv n:: panna-ru ma.--.*.! : F,E-'r.:"'c I.B ; LSI? „ :
<br> ] průchqd chodců min.1m _L !
<br> i _ o lacení vůl-(O u v chodnTku
<br> fo "f'(\(w cf „“;“ _.&
<br> kf! žalm 4%
<br> Film
<br> LEGENDA :
<br> ! \ srávmicw SVISLE DDPRAVNI ZNACENÍ
<br> Í & NAVRZ'ENE SVISLE DOPRAVM ZNACEM
<br>,a
<br> ZŘUŠENF.SVJSLE DGPRAVNI ZNACENl
<br> POPIS:
<br> Wurm-r ?.Maple-:::
<br> JA NK USTAV :| &
<br> mm F.Naniwa
<br> - PROVEDENÍ PROTLAKU se DVÉMI ZAFICHOVÝMI JÁMAMI “""
<br> Juu <.>
<br>.JEDEN VÝKUP ČÁSTEČNĚ v CHGDNÍKU ZAJIŠTENO OPLOCENÍM STAVBY “““"“- WFWOW='W“=*
<br> - DRUHÝ onp v CHODNÍKU ZAJESTÉND PŘECHODNÝM PDZ
<br> m.<.> -—
<br> Návm POZ
<br> mnm: - \ uznanou.2019 fu.!
<br> mtm _ 1 mmm
zde
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/2 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
<br> Opatření obecné povahy
podle §§ 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> a podle § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon“)
<br> Stanovení dopravního značení (dočasného) č.5560/19/Klimkovice
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších
<br> předpisů věcně příslušný a podle § 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
<br> a stanovení obcí s rozšířenou působností a ust.§ 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů
<br> obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších
<br> předpisů,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní
<br> komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších
<br> předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti s akcí:
<br> „Obnova přípojky UV v křižovatce silnic II/647 a III/4654
u domu č.p.177 v Klimkovicích“ <.>
Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR MŘ DI Ostrava pod č.j.KRPT-276436/ČJ-
2019-070706-AL ze dne 20.11.2019 <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této
souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí splňovat ustanovení § 62 odstavce 6
<br> dopravního zákona a vyhlášky č.294/2015 Sb.provádějící dopravní zákon,musí být v souladu se zásadami
<br> pro jeho provádění a umísťování,TP 66,musí být v reflexní úpravě podle ČSN EN 12899-1 a Č...

Načteno

edesky.cz/d/3423769

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz