« Najít podobné dokumenty

Obec Hředle - Vyrozumění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hředle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrozumění - oprava zřejmé nesprávnosti: Opatření při nedostatku vody - odběr povrchových vod
Městský úřad Rakovník
Odbor životního prostředí
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: OZP01/35471/2017/Ku
Č.J.: MURA/35840/2017
<br> PID:
<br> MURAX00M6XAJ
MURAX00M6XAJ
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
mkucerova@murako.cz
<br> DATUM: 21.6.2017
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/35471/2017/Ku <.>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> VYROZUMĚNÍ
Oprava zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí,jako příslušný správní orgán vydal dne 21.6.2017
veřejnou vyhláškou pod sp.zn.OZP01/35471/2017/Ku,č.j.MURA/35500/2017 opatření obecné povahy
při nedostatku vody <.>
<br> V textu opatření obecné povahy na str.2 se vyskytla zřejmá nesprávnost,a to v datu vyvěšení na úřední
desce Městského úřadu Rakovník <.>
<br> Tímto Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí opravuje nesprávnost v písemném vyhotovení
opatření obecné povahy a to tak,že se text zřejmé písemné nesprávnosti opravuje:
<br>
Datum vyvěšení 28.2.2017 se opravuje na 21.6.2017 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že se jedná o zřejmou nesprávnost v textu,který není v textu opatření obecné povahy <,>
Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí Vám tuto chybu pouze sděluje oznámením <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení vodního hospodářství
oprávněná úřední osoba
podepsáno elektronicky
<br>
Tato vyhláška bude ve smyslu ust.§ 25 odst.2 a 3 správního řádu,vyvěšena na úřední desce
Městského úřadu Rakovník a úředních deskách dotčených obcí (viz níže k vyvěšení) a zveřejněna
též způsobem umožňující dálkový přístup.Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední
desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského úřadu Rakovník,odboru
životního prostředí <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Rakovník Městského úřadu Rakovník
<br> dne 21.6.2017 dne……………………… <.>
<br>
<br> Č.j.MURA/35840/2017 str.2
<br>
<br> Vyvěšeno na elektroni...

Načteno

edesky.cz/d/3421956

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hředle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz