« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 o poskytnutí dotace na prodejnu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 o poskytnutí dotace na prodejnu
Veřejnoprávní smlouva č.I/2019 o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Na základě usnesení zastupitelstva obce Lesná č.55 ze dne 1 1.1 12019 a smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem vysočina ze dne 16.10.2019 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení 5 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Čl.1
<br> Smluvní strany
<br> Obec Lesná
<br> IČO: 0051 1242
<br> se sídlem: Lesná 35,395 01 Pacov bankovní účet č.: 31620261/0100
<br> zastoupená starostou: Ing.Jindřichem J írou
<br> jako "poskytovatel"
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> datum narození / IČO: XXXXXXXX
<br> adresa bydliště : Stínadla 1038,584 01 Ledeč nad Sázavou provozovna: Lesná 34,395 01 Pacov (prodejna smíšeného zboží) bankovní účet č.: 141273133/0800
<br> zastoupená Marií Vávrovou
<br> jako "příjemce"
<br> Čl.2 Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 72 000,— Kč za účelem podpory akce Prodejna v obci Lesná 2019 (dále jen akce).Akce bude realizována v období 1.1.2019 — 10.12.2019 <.>
<br> Čl.3 Podmínky použití dotace
<br> ].Poskytovatel dotaci poskytne formou bezhotovostního převodu na účet příjemce,a to po podpisu této smlouvy <.>
<br> 2.Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k úhradě nákladů akce vymezeného v Čl.2 smlouvy <.>
<br> 3.Dotace musí být použita v době realizace akce vymezené v Čl.2 smlouvy,tzn.v období 1.1.2019 - 10.12.2019.Vtomto časovém období musí být veškeré účetní doklady související 5 akcí vystaveny,příjemcem uhrazeny a zaneseny do účetnictví příjemce <.>
<br> Příjemce je povinen do 14.12.2019 doručit poskytovateli kopie prvotních dokladů (faktur,paragonů,<.>.<.> ) o úhradě souvisejících 3 akcí / soupis účetních dokladů akce a současně i kopie dokladů o úhradě (bankovních výpisů,pokladních dokladů) ve s...

Načteno

edesky.cz/d/3420898


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz