« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 13. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 26.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> tČo: 00657897,tel.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br> Zápis z 13.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 26.11,2Ot9
<br> Místo zasedání: obecní úřad Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice Čísto jednací: ouTŘ/lo8l2o19
Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis.<,>
XXXXXX XXXXX
<br> A
',Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> t,Zahájení
2.Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projedná ní návrhu rozpočtu na rok 2020 a střed nědobého výhledu na rok 2020 - 2023
4.Projednání rozpočtového opatření č.6
5.Obecně závaznévyhláška č.tlzotg,kterou se vydává požární řád obce
6.Projednánížádosti o finanční příspěvek pro rok 2O2O proJihočeské centrum,pracoviště
<br> strakonice
<br> 7.Projednání žádosti o dotaci pro společnost Prevent 99
8.Projednání Dodatku č,1l2O20 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování
<br> služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí
9.Výběr firmy na oplocení lesních mýtin
<br> 10.Ostatní
<br> 11.Diskuze
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedáníobecního zastupitelstva bylo zahájeno v ].8.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXXXX.Zapisovatelkou zápisu
byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byljednomys|ně přijat.Byl projednán a schválen program
schůze <.>
<br> Usnesení č.4tll9 schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželo se : 0
3.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2O2Oa střednědobého výhledu na rok 2020-2023
<br>
<br> -l
Ť
<br> obec Třešovice
<br> Třešovlce čp.40,38601 Strakonice
<br> IČo: 00667897,tel.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.c...

Načteno

edesky.cz/d/3420897

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz