« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se vydává požární řád obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
č;.ourntl09lz0l9 OBEC TRESOVICE Zastupitelstvo obce Třešovice Obecně záv azná vyhláška č.tlzltg kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Třešovice se na svém zasedání konaném dne26.11.2019 usneslo vydat na základé § 29 odst.1 písm.o) bod I zákona č.133/1985 Sb <.>,o požámi ochraně,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen,<,> zákonopožámi ochraně"),av souladu s § 10písm.d) a § 8a odst.2 písm.h) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřizení),ve znéní pozdějších předpisů,tuto obecně záv aznou vyhlášku (dále j en,<,> vyhláškď') : čt.l úvodní ustanovení Tato vyhláška upravuj e otganizací azásady zabezpeěenipožární ochrany v obci.čl.2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelnímí pohromami a jinými mimořádnými událostmi naiaemi obce Třešovice (dále jen,<,> obec") je zajištěna společnou j ednotkou S DH obce Miloňovice,zřízenou na zák|adé,<,> Smlouvy o sd ružení p rostředků" o uzavřenou mezi obcí Třešovice a obcí Miloňovice a dalšími jednotkamipožérni ochrany uvedenými v příloze ě.1 této vyhlášky: Kzabezpečení úkolů na úseku požámi ochrany byly na základé usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce: a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požámí ochrany v obci minimálně l xza 6 měsíců; vždy však po závažné mimořádné události majicivňahkpožární ochraně v obci,b) starosta - zajišt'uje pravidelné kontroly dodržováni předpisů požámi ochrany obce,a to minimálně 7 xza 12 měsíců.čt.s Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku poždru se zřetelem na místní situaci Obec nestanoví se zíetele,m na místní situaci žádné ěinnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požámi bezpečnosti vztahujici se k takovým činnostem či objektům.čt.l Způsob nepřetržitého zabezpečení požórní ochrany v obci Ochrana životů,zdravi a majetku občanů píedpožáry,živelními pohromami a jinými mimořádn;ými událostmi naizemi o...

Načteno

edesky.cz/d/3420895

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz