« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - OZV obce Vepřová č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy , odstraňování komunálních odpadů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
ossc VEPŘOVÁ Zastupitelstvo obce Vepřová Obecně závazná vyhiáška obce č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Vepřová se na svém zasedání dne 20.11.2019 usnesením č.11/1112019
<br> usneslo vydat na základě % 14 zákona (3.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a vsouladu s 5 10 písm.„d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (i)
<br> č|.1 Uvodní ustanovení
<br> Obec Vepřová touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platíE: '
<br> a) fyzická osoba přihlášena v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má—li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinněm nebo bytovém domě může poplatek piatit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své popiatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikl...

Načteno

edesky.cz/d/3420514

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz