« Najít podobné dokumenty

Praha 17 - OOP stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 17.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sit018291.pdf
&% VŠ mmm _Bšm + N::
OOP_2019.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A DOPRAVY
<br> Vaše značka:
Číslo jednací: ÚMČP17 018291/2019/ŽPD/Šupo
Spisová značka: S-ÚMČP17 016906/2019/3
<br> Vyřizuje: Šupolíková
Telefon: 235 300 003
E-mail: supolikovae@repy.mepnet.cz
<br> Počet stran: 2
Datum: 25.11.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 17,Úřad městské části - Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný správní orgán
podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,podle ust.§ 171 a násl.§ 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m <.>
Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu
žadatele ze dne 31.10.2019 a na základě stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie
hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie Č.j.:KRPA-422092-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 08.11.2018
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu a o změnách
některých zákonů v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o provozu na
pozemních komunikacích,v platném znění <,>
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v osazení dopravních značek:
IP12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 225 „Osoba na invalidním vozíku“ uvedenou RZ 1AK 8675 <,>
vyznačení vodorovné dopravní značky V10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ v ul.Španielova <.>
<br> V souladu s § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění,nabývá opatření
obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací účinnosti pátým dnem po
vyvěšení <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je totožná s platností rozhodnutí ze dne 25.11.2019 o zvláštním užív...

Načteno

edesky.cz/d/3418981

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 17      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz