« Najít podobné dokumenty

Obec Potěhy - Zápis ze zasedání ZO Potěhy ze dne 20.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potěhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO ze dne 20.11.2019,.pdf (234.68 kB)
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy
<br> konaného dne 20.11.2019 od 18.00 hodin <.>
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXX,ing.XXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXX,XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXX,MUDr.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
<br> konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů
<br> zastupitelstva),zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Schválení programu:
<br>
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
<br> členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu
<br> programu nebyl doplněn žádný bod jednání <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení,určení ověřovatelů,schválení programu
<br> 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
<br> 3) Obecně závazné vyhlášky obce Potěhy č.3/2019,č.4/2019 a
<br> č.5/2019
<br> 4) Inventury 2019
<br> 5) Hospodaření ZŠ a MŠ Potěhy za období 1-9/2019
<br> 6) Neinvestiční příspěvek na žáka ZŠ a MŠ Potěhy na rok 2019
<br> 7) Došlá pošta
<br> 8) Diskuse
<br>
<br> Bod 1)
Předsedající určil ověřovateli zápisu Václava Chámu a Lenku Kozderkovou,dále
<br> zapisovatelem pověřil ing.Karla Koudelku <.>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.Program schůze zastupitelstva byl
<br> schválen.Hlasování: 9x pro,0x proti,0x zdržel se hlasování
<br>
<br> Bod 2)
Z důvodu nepřítomnosti ověřovatelů nebyla provedena kontrola zápisu a usnesení
<br> z minulého zastupitelstva.Kontrola bude provedena na příštím zasedání ZO Potěhy <.>
<br>
<br>
<br> Bod 3)
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Obecně závazných vyhlášek obce Potěhy
<br> č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,č.4/2019 o místním poplatku...

Načteno

edesky.cz/d/3418032

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potěhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz