« Najít podobné dokumenty

Městys Dolní Bukovsko - Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Dolní Bukovsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bobr evropsky.pdf [0,22 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný správní orgán
podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
dle ust.§ 77a odst.5 písm.h) a ust.§ 84 odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) po projednání návrhu změny opatření obecné povahy č.1/2015 <,>
č.j.KUJCK 42688/2015/OZZL,sp.zn.OZZL 67458/2014/pelh ze dne 3.6.2015 (dále též opatření obecné
povahy),kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) s
dotčenými správními orgány podle ust.§ 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),zveřejňuje podle ust.§ 172 odst.2 správního řádu informace (výroková část
opatření obecné povahy) k výše uvedeném záměru s vyznačenými (podtržením v textu) změnami <.>
S úplným zněním opatření obecné povahy,včetně odůvodnění a příloh je možné se seznámit způsobem
umožňujícím dálkový přístup na úředních deskách dotčených obcí,popř.na úřední desce umožňující dálkový
přístup Jihočeského kraje,popř.v písemné podobě na Odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví –
oddělení ochrany přírody,Krajského úřadu – Jihočeský kraj ve dnech pondělí a středa,v době od 8.00 do 16.30
hod.nebo též po předchozí dohodě i v jiné pracovní dny <.>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2015
(Návrh změny)
<br>
Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst.5 písm.h) zákona č <.>
114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu
s ...

Načteno

edesky.cz/d/3409806

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Dolní Bukovsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz