« Najít podobné dokumenty

Městys Černý Důl - MěÚ Trutnov - VV rozhodnutí odkanalizování Zahrádky/Pec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Černý Důl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Koordinační situační výkres č 3
\\ \\ Omgmm
<br> Qlo<>z X>
<br> » m OŠQŠŠ Loz? xcošn
<br> |.7|le.7le|._va|._va| lzILI'ILl—vl lzllzllzllzll
<br> Iololololol
<br> o Aw.—„Varně _UmZN_oz <<Umo<< woco<
<br> Il'll'll'l
<br> VCIHOEI VMSNFIOM _IEILOHí
<br> III.—(VIII
<br> O &
<br> Hu ay
<br> \
<br> \l\
<br> 1 \ „ \ _ 3GB © '
<br> _UmZNČZ N<OZ_GX>
<br> % 02% „© / /m%,wš _ĚI J Š / cz>; Šžozow
<br> / /
<br> »“
<br> N
<br> (:
<br> © /
<br> / 725
<br> /
<br> „33 -h [ OŠ
<br> Qo D2 % - 9.mm _ Š © *
<br> k.Ú.Velká Úpal k.ú.Černý Důl
<br> Cti!
Koordinační situační výkres č 2
vonovonwí ŘADB
<br> DN 80-100 - DL.1816,0 m
<br> STOKA 1—VYSOKÝ SVAH DN300—1992M
<br> Z O
<br> w
<br>.—-—<-——-<
<br> PŘELOŽKA DEŠÍOVĚ KANAUZAEE PVE-KG DN150 m.zv m
<br> 3,0 rn 0D CESTY |
<br> ? |
<br> —-h->—-N->—-h->— —-v—>——-'—>——-'—->——a—->—— _N—N—N— —-'——>——N——-N»-J—»__
<br> —o—o—o—o—o—
<br> __.——.—-.—
<br> _M—M—M—
<br> © ©
<br> RŠ UNLOO
<br> min.1.0 rn 0D CESTY
<br> É
Koordinační situační výkres č 1
DN 80-100 - DL.1816,0 m
<br> STO KA 1 -\/YSOKÝ SVAH DN500—1992M
<br> _ __ "'-M--;— <,>
<br> |_“—
<br> _ *——N—_N___,__ <.>
<br> Ci
VV rozhodnutí odkanalizování Zahrádky a Velký Svah Pec pod Sněžkou
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br>
Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
/VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/
<br>
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a na základě stanovení příslušného stavebního
úřadu,které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování
a stavebního řádu dne 04.06.2019 pod č.j.KUKHK-17193/UP/2018/Bk,v územním řízení
posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 24.07.2019 podala
společnost Vodovody a kanalizace Trutnov,a.s <.>,IČO 60108711,nábřeží Václava Havla 19 <,>
541 01 Trutnov,kterou zastupuje společnost PROVOD - inženýrská společnost,s.r.o <.>,IČO
25023829,V Podhájí 226/28,400 01 Ústí nad Labem,zastoupená společností AKVOPRO
s.r.o <.>,IČO 24232343,Vyšehradská 1349/2,128 00 Praha (dále jen "žadatel"),a na základě
tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších
předpisů
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> "Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah,v Peci pod
Sněžkou," (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.103/2,parc.č.819/6,parc.č.831/5,parc.č <.>
831/7,parc.č.831/8,parc.č.832/1,parc.č.832/3,parc.č.832/4,parc.č.835/1,parc.č.835/3
(trvalý travní porost) v katastrálním území Černý Důl,st.p.76/1 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
st.p.80 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.82 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.185/1
(lesní pozemek),parc.č.185/13 (lesní pozemek),parc.č.185/15 (ostatní plocha),parc.č <.>
185/19 (ostatní plocha),pa...

Načteno

edesky.cz/d/3409803

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Černý Důl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz