« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Buková - Veřejná vyhláška- rekonstrukce veřejného osvětlení, prodloužení územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Buková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- rekonstrukce veřejného osvětlení, prodloužení územního rozhodnutí
Městský úřad Horní Cerekev
odbor výstavby
<br> náměstí T.G.Masaryka 41,394 03 Horní Cerekev,vystavba@hornicerekev.cz
<br> Č.J.:
Spis.zn.:
Tel:
Vyřizuje:
<br> MUHC/1797/2019/Stav/R
1797/3
565 396 284
XXXXX XXXXX
<br> Horní Cerekev,dne XX.XX.2019
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Horní Cerekev,odbor výstavby,jako stavební úřad věcně příslušný podle ust.§ 13 odst.1 písm.e)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil podanou žádost stavebníka,kterým je:
<br> Obec Nová Buková,(IČ: 00583511),Nová Buková 48,393 01 Pelhřimov
<br> ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí pod č.j.MUHC/842/2017/Stav/UR ze dne 11.9.2017 pro stavbu:
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nová Buková v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí z listopadu
2015,projektant: Ekosvětlo s.r.o <.>,(IČ: 29003903),Řípov 7,674 01,Třebíč,Ing.XXXXX XXXXX - autorizovaný
inženýr pro techniku prostředí staveb,specializace elektrotechnická zařízení a
v souladu s ust.§ 93 odst.3 stavebního zákona prodlužuje platnost územního rozhodnutí o 24 měsíců od právní
moci tohoto rozhodnutí.Zároveň stanovuje lhůtu pro dokončení stavby,a to nejpozději do 24 měsíců od právní
moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> Stavbou zůstávají dotčeny pozemky p.č.12/1,458/6,315/7,309/2,464/21,464/12,86/2,439/4,435/1,434/3,318/3 <,>
433/8,464/23,309/1 a 309/6,a dále nově vzniklé p.č.464/29,464/28,433/14 a 433/15 vše v k.ú.Nová Buková <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Horní Cerekev,odbor výstavby,obdržel dne 16.9.2019 ze strany stavebníka žádost o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí pod č.j.MUHC/842/2017/Stav/UR ze dne 11.9.2017 pro stavbu: Rekonstrukce
veřejného osvětlení v Nová Buková.Žádost byla předepsaným způsobem doložena.Městský úřad Horní ...

Načteno

edesky.cz/d/3409705

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Buková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz