« Najít podobné dokumenty

Obec Velehrad - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velehrad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu územního plánu Velehrad.pdf [0,86 MB]
Městský úřad Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33
<br> Naše č.j.: MUUH-SŽP/90320/2019/Skl Spisová značka : Spis/155380018 Datum : 18.11.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Velehrad a zveřejnění upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Velehrad
<br> Městský úřad Uherské Hradiště — odbor stavebního úřadu a životního prostředí,jako příslušný orgán obce — úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení 5 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozděj ších předpisů
<br> oznamuje
<br> v souladu s ust.© 52,© 20 a © 22 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s částí šestou - 5 171 a následující zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Velehrad s jeho odborným výkladem,které se uskuteční
<br> dne 7.1.2020 v 16:30 hodin v budově obecního úřadu na Velehradě
<br> Předmětem návrhu,který byl zpracován na základě schváleného zadání,je nový územní plán Velehrad,se stanovením koncepce rozvoje území,při respektování přírodních,kulturních a civilizačních hodnot s předpokladem pro udržitelný rozvoj území <.>
<br> Územní plán je zpracován pro katastrální území Velehrad
<br> Rozsah úprav,provedených po společném jednání,je specifikován v dokumentaci v textové části 11 „Odůvodnění textová část“ v kapitole B.8.(Upravy dokumentace v průběhu projednávání str.60-61)
<br> Masarykovo náměstí 19 T +420 572 525 111 IČ 00291471 Č.Ú.19—1543078319/0800 1/2 686 01 Uherské Hradiště E epodatelna©mesto-uh.cz DIČ C200291471 DS ef2b3c5 www.mesto-uhcz
<br> D0 návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Velehrad je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky,tj.od 20.11.2019 do 14.1.2020,u pořizovat...

Načteno

edesky.cz/d/3406890

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velehrad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz