« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Obecně závazná vyhláška obce Olešenka č. 3/2019, o místním poplatku - odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaska_poplatky_odpady_3_2019
Stránka 1 z 4
<br>
<br>
<br> OBEC OLEŠENKA
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Olešenka
<br> Obecně závazná vyhláška obce Olešenka č.3/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Olešenka se na svém zasedání dne 12.11.2019 usnesením č.8/2019
<br> usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Olešenka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Olešenka.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši
<br> odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
<br> jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
<br> žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby <,>
<br> které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno <,>
<br> popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ...

Načteno

edesky.cz/d/3400484

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz