« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Obecně závazná vyhláška obce Olešenka č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaska_ze_psu_2_2019
Stránka 1 z 3
<br>
<br>
<br> OBEC OLEŠENKA
<br>
Zastupitelstvo obce Olešenka
<br> Obecně závazná vyhláška obce Olešenka č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Olešenka se na svém zasedání dne 12.11.2019 usnesením
<br> č.8/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Olešenka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
<br> „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Olešenka.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů
<br> ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří
<br> měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např <.>
<br> úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen <,>
<br> místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování;
<br> právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
<br> poplatkových věcech <,>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 2 odst.1 zákona o místn...

Načteno

edesky.cz/d/3400483


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz