« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 7/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 11.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 7/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 11.11.2019
Zápis č.7/2019 z jednání zastupitelstva Obce Lesná
konaného dne 11.11.2019 v budově OÚ Lesná
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXX <,>
Kosová Vladimíra,XXXX XXXXXXXXX
Omluveni:
Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXX
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> I.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Františka Berku <,>
zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Františka
Berku,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 7,Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.50 bylo schváleno <.>
<br> II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce <.>
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br>
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č.6,7,8
4) Účetní závěrka k 30.9.2019
5) Volba inventarizačních komisí
6) Dotace pro M.Vávrovou na podporu venkovské prodejny v Lesné
7) Diskuse
<br>
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.51 bylo schváleno <.>
<br>
<br> III.Rozpočtové opatření č.6,7,8
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3399194

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz