« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 6.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 6.11.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 6.11.2019 od 19 hodin
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> 3) Návrh rozpočtu pro rok 2020
<br> 4) Posouzení nákladů na chod ČOV
<br> 5) Posouzení žádosti o pokácení stromu (rodina Hladíkova) 6) Naplánování vánočních akcí a konce roku 2019
<br> 7) Žádost manželů Kučerových
<br> 8) Diskuse
<br> 9) Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva obce Zichovec dále jen „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 19.00 hodin v zasedací místnosti OU Zichovec starostou obce Romanem Vorlíčkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX Omluveni: XXXX XXXXXXX Hosté: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> O všech návrzích,které byly předmětem hlasování,bylo hlasováno veřejně — zdvižením ruky <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl jako zapisovatele Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovatele zápisu lng.Lenku Kratochvílovou a XXXXXXX Švajku.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.46/2019: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovateli Ing.Lenku Kratochvílovou a XXXXXXX Svajku <.>
<br> Hlasování Pro Protl Zdrzell se Usnesení č.46/2019 bylo schváleno <.>
<br> 8 0 O
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (příloha č.1) předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů Kučerových,která byla na úřad doručena až po zveřejnění pozvánky na zasedání zastupitelstva.Navrhl ji zařadit do programu zasedání zastupitelstva dodatečně.K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná...

Načteno

edesky.cz/d/3397305

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz