« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [0,23 MB]
Sp.zn.: MV 89465/2019 OD Ve Vyškově dne 13.11.2019
Č.j.: MV 89465/2019 OD/3 Šl
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem v souladu
s ustanovením § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby – TRASKO BVT,s.r.o.<,>
sídlem Vyškov,Na Nouze 487/8,IČ: 06020666,v zastoupení Trasig s.r.o <.>,Jízdárenská 590/2a <,>
682 01 Vyškov,IČ: 26922151,ze dne 11.11.2019,po projednání s dotčeným orgánem dle
§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské
ředitelství policie JmK,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-246501/ČJ-2019-
061206,ze dne 8.11.2019 (doba platnosti vyjádření končí 31.12.2019) z moci úřední,podle
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
<br> na sil.: III/37729 a místní komunikaci (u č.p 129 a č.p.133) v obci Pustiměř <,>
<br> z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – v rámci realizace stavby
napojení vodovodních přípojek na sil.III/37729 v obci Pustiměř <,>
<br>
podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: Trasig
s.r.o <.>,Jízdárenská 590/2a,682 01 Vyškov,IČ: 26922151 listopad 2019,který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br>
<br> tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
fax: 517 301 404 IČ: 002...
Situace přechodné úpravy provozu [0,69 MB]
- stávající dopravní značení - navrhované dopravní značení
<br> I.t' ||.(šly
<br> - místnl komunikace
<br> PUSTIMĚŘ !! jin
<br> ezs - stávající dopravní značení
<br> | ' s - navrhované dopravní značení | - silnice I.třícíy ] - sílníce II.trícl © -5|lníce í||.tn y_ |: - místnl komunikace
<br> 11/2019
<br> 'Fmígůg) „ <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Číslo výkresu
<br> : XXX/XX X
<br> PUSTIMĚŘ __.í.au.- <.>
<br> PDZ při rekonstrukci kanalizace
<br> |||/37729 __ __ />._.—-_.<.> 1
<br> (= <.>
<br> I _ nam—„___ _n—A
<br> ! Í.829 - stávající dopravní značení % " r
<br>.<.> - navrhované dopravní značení Oli.- - silnice I.třídy “:
<br> _- — silnice ii.tříd - E - silnice iíl.tří y : - místní komunikace '._ " *“!"FIÝ,i-| ' 'X- Zmiovann.* 11/2019 \ * WWW Jana Souraiová wmi
<br> ' Krasl/!“ ' ' Jana Souraiová
<br> - ' 3- “WW emg výkreau 3
<br> " “\ - 427/19
<br> Zakazka Pn7 nří rnknn=0rn|1hí banan-„MA
<br> PUSTIMÉŘ - :
<br> - stávající dopravní značení
<br> - silnice I.třídy
<br> - silnice II.tříd
<br> - silnice |li.tří y
<br> - místní komunikace
<br>.i| - navrhované dopravní značení !
<br> 11/2019
<br> Jana Souralova'
<br> XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3394279

Meta

Dopravní informace   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz